Vilde bier
Menu Vilde bier > Litteratur

Klik her for at se posteren Beskyttelse af vore vildt­levende bestøvere møder fortsat mange barrierer.
Se posteren her.

Litteratur

Det kan være svært at finde information om vor bifauna og dens bidrag til bestøv­ningen af den vilde flora og dyrkede afgrøder. Nedenunder finder du emne­opdelte lister med diverse publikationer vedr. vildtlevende bier, deres fødekilder og leve­steder samt blomster­biologi og bestøvning, samt enkelte publikationer vedr. honning­bien, som jeg finder relevante for beskyttelsen af vore bestøvere.

Du vil også finde referencer til litteratur om årsager til tabet af bier og andre bestøvende insekter, samt referencer til de nyeste publikationer om beskyttelse af bier i nutidens kulturlandskaber.

Jeg ser det som en vigtig opgave for vildebier.dk at udbygge disse litteratur­lister, så de efterhånden kan blive til en værdifuld referencekilde og bidrage til beskyttelsen af vore bestøvere gennem naturpleje og bæredygtigt landbrug.

Undermenu

Nyheder


Plakat med danske bier

Som et led i projektet “Vilde danske bier, også i frem­tiden” er der nu fremstillet en plakat med et udvalg af interessante og forholdsvis let genkendelige arter af danske bier.  Læs mere...

Brug for en vejledning?

Byggelysten er stor i dag hos haveejere, der vil hjælpe bierne. Men hvor finder man informationen om hvad, der faktisk virker? Her kommer hjælpen!

80 arter af bier findes nu beskrevet i Naturbasen
En lang række beskrivelser af de mest almindelige arter af bier blev i den seneste tid tilføjet til felt­håndbogen på Fugle & Natur og i Natur­basen. Se oversigten her.

Nye boliger til havens bier

Vil du bygge eller anlægge bosteder til havens bier? Læs her om, hvordan du bedst hjælper bierne og undgår de typiske fejl. Læs mere...

Nye bier på checklisten

Antallet af biarter, registreret i Danmark er for nylig vokset til i alt 292 arter. Læs mere...

Bestøvning med fagudtryk

Nu kan du få styr på alle de svære ord vedrørende bestøv­ning og forplantning. Læs mere...

Bøger under juletræet?

Årets to nye bogværker om bier er en oplagt julegave­idé. En drømme­gave til alle, der er seriøse omkring deres interesse i vilde bier. Læs mere...

ARTE: Den store insektdød

“Das große Insektensterben” - en ny, tysk dokumentarfilm om den store insektdød. Se den online frem til den 23. december ...

Skal biavlen reguleres?

Debatten om konkurrencen mellem honning­bier og vilde bier er ikke stilnet af. For nylig publicerede Altinget tre nye artikler om emnet. Læs mere...

Hvorfor dør humlebierne?

Det endegyldige svar er ikke fundet, men sult er den mest sandsynlige årsag, selv om den alene ikke kan forklare bidøden ved blomstrende lind. Læs mere her.

Lad os blive bivenlige

Vi kan alle gøre en indsats for Danmarks bier ved at give plads, skabe et solidt føde­grundlag, tage hensyn og lære bierne at kende. Læs mere her.

Fakta i debatten om bier

Debatten, hvorvidt biavl på naturarealer og i byerne skal reguleres, bluser jævnligt op, men bygger ikke nødvendigvis på fakta. Læs fakta om bier her.

Åbent for tilmelding til bestøversymposium

Der er nu åbent for tilmelding til bestøver­symposium den 7. december 2017. Symposium afholdes på Axelborg. Til­meldnings­formular, program, samt yderligere info finder du via denne link.

Tip til efterårsferien:

Byg et bo til enlige bier efter anvisning af biologen Rikke Milbak. Læs de mange bygge­råd og se video her...

Bestøversymposium på KU

Et forsknings­­baseret sym­posium om beskyttelse og forvaltning af bestøvere afholdes på KU i starten af december. Læs mere her...

To bier registreret som nye for den danske fauna

Danmarks bifauna omfatter nu 288 registrerede arter: Yder­ligere 2 arter af vilde bier blev publiceret i august som nye for landet. Læs mere her ...
Foto: Arnstein Staverløkk,
CC BY 3.0.

Fødekilder & konkurrence

Tidsskrift for Biavl bragte i november 2016 et temahæfte om biernes fødekilder, hvori også diskutteres konkur­ren­cen mellem honningbier og vilde bier. Læs artiklen her...

Kampen om redepladserne

Det er svært at finde en rede­plads, så en sjælden gang slår både humlebier og gede­hamse sig ned i samme fugle­kasse. Læs mere her...

Bibolig af rillede plader

Lise Hansted fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab viser hvordan vi kan afhjælpe boligmangel hos de hulboende bier. Find vejledningen her...

Se på humlebier i haven

Lær de mest almindelige humlebier at kende og få et forslag til gode humlebi­planter. Se her...

Udbredelse af vore biarter

Distriktskatalog over alle danske arter af bier er netop udkommet! Læs den her.

Danske navne til bierne

Nu kan vi kalde alle danske vilde bier ved deres danske navn. Se mere...

Status for neonikotinoider

Det midlertidige EU-forbud mod brugen af tre neo­nikotinoider udløber snart. Se her, hvad vi i dag ved om deres effekt på bierne...

Bejdsede rapsfrø og bier

Neo­nikotinoider anvendt som bejdse­middel i raps rammer specielt hårdt de vilde bier. Læs artiklen her.

Flere danske biarter

Listen over danske bier er vokset med yderligere tre arter. Læs mere her.

Lad humlebierne summe

Foreningen La Humla Suse har sat humlebierne på dags­ordenen i Norge. Læs artiklen her.

Bier i blåhat

Læs her om blåhat­planten og de specialiserede bier.

Rødliste over Europas bier

IUCN har udgivet, for første gang nogen sinde, en samlet rødliste over alle europæiske bier. European Red List of bees kan hentes her.

Konkurrence om føden

Hvor meget ved vi om, hvad konkurrence om fødekilder betyder for de vilde bier?
Læs artiklen her.

Bedre boliger til bierne

Insekthoteller er blevet meget populære. De bygges tit for at tilbyde vilde bier et sted at bo. Men virker de? Og kan vi gøre det bedre? Læs artiklen her.

Honningbiens slægtninge

Forårssolen har fået mere styrke. Snart kan vi se et mylder af vilde bier i pile­krattet og havens ribs­buske. Læs mere...

Humlebier på boligjagt

Danmark fattes både flora og fristeder til forårets humlebier. Læs mere her.

Fem biarter mere
Fund af fem arter af bier, som er nye for den danske fauna, blev publiceret i 2013. Læs her om de nye arter og se den opdaterede oversigt over alle danske bi-slægter.

Radiobier

På Aarhus Universitet under­søges humlebiernes flyveruter ved hjælp af bitte­små radio­sendere. Læs hvorfor på scitech.au.dk.

Pesticiderne og bier:

En ny dansk murerbi

Endnu en bi kan kan føjes til nyopdagede danske arter. Læs mere her.
19. april 2013

Længe savnet, nu her!

Natur og Museums hæfte om vilde bier er udkommet. Bestil hæftet eller læs anmeldelsen.

Ny dansk biart

Den flotte bi med de lyse øjne, set for første gang i Danmark i juli 2012, er endelig bestemt på Fugle og Natur. Læs mere...
20. februar 2013

Ny bibel for bi-entusiaster

Biernes År 2012 afsluttedes i Holland med udgivelsen af en ny bog. Læs mere...
31. december 2012

vildebier.dk anbefaler:

En ny biplantebog sætter fokus på biernes føde­kilder. Find den her.

Register over Danmarks bier er nu komplet

Den 5. og sidste del af check­listen er udkommet i starten af juli. Artiklen gennem­går langtungebier samt omtaler snyltende levevis hos bier. Se den her.
12. juli 2012

Landbrugsgifte skader bierne
To forskerhold har hver for sig konkluderet, at syste­miske pesticider langsomt dræber bestande af bier.
Læs mere...
4. april 2012


Ny rapport fra Xerces Society gør status over den aktuelle viden om neo­nikotinoider og deres ind­virkning på bier.
Læs mere og hent rapporten på xerces.org.
28. marts 2012

Powered by CMSimple