Den første rødliste over alle danske bier er publiceret!

Kilde: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Vi er glade for at kunne fortælle, at den længe ventede første danske rødliste over alle bier er endeligt blevet publiceret i dag (den 15.januar 2020).

Madsen, H.B., (2019): Bier. I Moeslund, J.E. m.fl. (red.): Den danske Rødliste 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. redlist.au.dk.

Den danske Rødliste 2019 – Bier

Den danske Rødliste 2019 omhandler alle 292 danske arter af bier. De fleste af dem, betragtes som en del af den danske natur, men 48 arter optræder tilfældigt eller er under etablering. Det har således været relevant, kun at rødlistevurdere 244 ud af de 292 biarter.

Af de 244 rødlistevurderede arter er:

  • 19 arter (8 %) regionalt uddød (RE) og forsvundet fra den danske natur.
  • 18 arter (7 %) kritisk truede (CR) og har således ekstremt høj risiko for at uddø i den vilde natur.
  • 17 arter (7 %) truede (EN) og har dermed meget stor risiko for at uddø i den vilde natur.
  • 21 arter (9 %) sårbare (VU) og har således stor risiko for at uddø i den vilde natur.
  • 26 arter (11 %) næsten truede (NT), hvilket betyder at de er tæt på at opfylde kriterierne for at være truede (kritisk truet, truet eller sårbar).
  • 6 arter (3 %) utilstrækkelige data (DD) om udbredelse, forekomst og bestandsstatus til en vurdering af deres risiko for at uddø.
  • 137 arter (56%) livskraftige (LC) og dermed i mindre fare for at uddø end de rødlistede arter.

48 biarter (16 % af alle 292 bier) er betragtet som ikke relevante (NA) at vurdere, da de optræder tilfældigt eller er under etablering. Ingen arter er henført til kategorien ikke vurderet (NE).

I Den danske Rødliste 2019 er alle danske, publicerede biarter behandlet efter IUCN´s rødlistekriterier (Moeslund et al. 2015 efter IUCN 2012a, IUCN 2012b og IUCN 2016).

Bierne er rødlistevurderet af Henning Bang Madsen, og kvalitetssikret af Hans Thomsen Schmidt.

Sammenfatning og alle vurderinger

En kort sammenfatning over biernes nye, komplette rødliste kan du læse på Den Danske Rødlistes website.

I sammenfatningen får du en oversigt over rødlistestatus for alle danske bier, over udviklings­tendenser for truede og næsten truede arter fordelt på levesteder (græsland, byer, skove, klit/strand, heder, agerland, enge, moser, strandeng) og substrater/kulstofkilder. Oversigterne er illustreret med diagrammer og tabeller.

Samme sted finder du en oversigt over trusler mod bierne og en grundlæggende information om danske bier, samt link til rødlistens vurderinger, hvor du under Taxonomi, skal vælge gruppen: Bier.

Links:

 

Etiket: