Planter til gavn for bierne

Landskabet er blevet mere og mere blomsterfattigt i løbet af de seneste årtier, og der er udpræget mangel på føde til bierne store dele af sæsonen. De utilstrækkelige ressourcer er efterhånden blevet et alvorlig problem: Bierne sulter! Nærings­manglen svækker deres immun­system og gør dem modtagelige for sygdomme. Og det gælder ikke kun honningbien – også humlebierne og de enlige bier lider under dette voldsomme pres.

Vi bliver tit opfodret til at plante for bierne for at hjælpe dem med at finde føde i vore mere og mere bifjendtlige omgivelser. Men hvilke planter skal vi vælge, og hvor kan vi slå de bedste pollen- og nektarkilder op?

Til det formål findes der et væld af biplantebøger, de fleste af dem er udenlandske, men de har som regel en væsentlig ulempe for den almindelige haveejer: De henvender sig til biavlere og er skrevet med honning­produktion for øje!

I oktober sidste år udgav IBRA (International Bee Research Association) imidlertid en ny biplantebog, der råder bod på denne ulempe.

Kirk W. D. J. (Ed.) & Howes F. N. (2012): Plant for Bees. A Guide to the Plants that Benefit the Bees of the British Isles. IBRA. 312 s. ISBN: 978-0-86098-271-5. Pris: 25 £.

“Plant for Bees”, som er udarbejdet af et team af eksperter under ledelse af William Kirk, gør op med det traditionelle syn på biplanter som honningkilde, og flytter opmærksom­heden hen på selve bierne og deres brug for føde.

Plant for Bees. A Guide to the Plants that Benefit the Bees of the British Isles
Bogen bygger videre på Frank Norman Howes klassiker fra 1945 “Plants and Bee­keeping”, som udkom i en revideret udgave efter hans død i 1979. Men det nye opslagsværk har til formål at forbedre vilkårene for alle slags bier, i det mindste hvad angår deres adgang til føde. Det henvender sig nu også til en bredere læser­skare: haveejere, biavlere, naturforvaltere, gartnere og landmænd.

I indledningen får vi et kort overblik over biernes aktuelle situation samt forklaring på, hvorfor de behøver hjælp og hvad årsagerne til forringelsen af deres fødekilder er. Fakta om pollenets og nektarens værdi for bierne suppleres med et bud på de nødvendige mængder, og de forskellige plantetypernes værdi for bierne ridses op.

De efterfølgende tre kapitler fokuserer på hen­holds­vis honningbien, humlebier og de enlige bier og indeholder mange spændende fakta om biernes meget forskellige måder at leve.

Kapitlet om honningbien introducerer læseren til sammenspillet mellem bier og blomster, udpeger honningbiens vigtigste blomsterkilder og fortæller, hvordan biavlere kan hjælpe bierne gennem bedre driftsteknik og sygdomsbekæmpelse. De følgende to sektioner, er spækket med interessante fakta om humle­biernes og de enlige biers livscyklus, rede­bygning, flyve­perioder og foretrukne planter.

Udvalgte informationer præsenteres i overskuelig tabelform, som eksempelvis en oversigt over enlige bier, der er aktive i forårs­månederne, og de planter, de søger. Læseren forsynes med mange oplysninger, der kan relateres til oplevelser og observationer i haven – dermed er lysten til at få mere at vide om disse fascinerende insekter og deres spisevaner vakt.

Bogens hovedsektion består af over 300 plantebeskrivelser. Det er en spændende læsning og en sand guldgrube med detaljerede informationer, især om planternes værdi for bierne. Der omtales biplanter af alle mulige slags: pryd­planter, nytteplanter og vildt­voksende ukrudt, hjemme­hørende og indførte. For de invasive arter er der anført, hvorvidt de er omfattet af plantnings­forbud i Stor­britannien.

Hvert planteafsnit er udstyret med en lille infoboks, hvor der angives plante­familie, blomstrings­periode, plante­type (etårig, toårig, staude, busk, træ), om planten regnes til en af Stor­britanniens vigtige honning­kilder, samt hvorvidt den udgør en god ressource for honning­bien, for de kort­tungede humle­bier, de lang­tungede humle­bier samt de enlige bier. – Ved nogle af planterne kan man desuden læse i beskrivelsen, hvilke bier besøger blomsterne.

“Plant for Bees” er en robust, vel­disponeret og letlæselig bog med et flot, overskueligt layout og mange smukke billeder. Det er lidt synd, at planterne i bogen ikke er opdelt efter vækst­type, men opstillet i alfabetisk orden efter (de engelske) plantenavne. Det berøver læseren muligheden for hurtigt at danne sig et overblik over planter, der bedst egner sig til det aktuelle formål.

Ved hjælp af reference­nøglen bagest i bogen kan man dog hurtigt overskue, hvilke planter der vil forbedre honingbiernes føderessourcer i nærheden af bigården, eller vælge de blomster, der især vil forsyne havens humle­bier med føde. Bogen er også udstyret med et godt, gennemarbejdet indeks, der gør det lettere – navnlig for den danske læser – at finde rundt i de mange plantebeskrivelser.

Selv om bogen henvender sig til et britisk publikum vil jeg på det varmeste anbefale den til alle danske haveejere og naturentusiaster. Bierne sulter og har brug for vores hjælp!

For information om hvilke biarter, der lever i Danmark, se Kommenteret checkliste over Dan­marks bier udarbejdet af Henning Bang Madsen og Isabel Calabuig, og udgivet successivt i Ento­mologiske Meddelelser i perioden 2008–2012.

Anmeldelsen blev også bragt i Praktisk Økologi nr. 4/2013 og i en lettere forkortet udgave i Tidsskrift for Biavl nr. 1/2013 og publiceres på vildebier.dk efter aftale med Praktisk Økologi og Danmarks Biavler­forening.

Etiket: , ,