Andre anbefalinger fra idékataloget

Andre anbefalinger fra idékataloget, udarbejdet for national­park­undersøgelsens styregruppe:

 • Indarbejde beskyttelse af de bestøvende insekter i plejemanualer for hver af de relevante naturtyper i nationalparkens undersøgelsesområde. Udgive pjecer om beskyttelse af bestøvere i forskellige habitater.
 • Indgå aftale med lodsejerne om at afprøve de anbefalede tiltag.
 • Afholde kurser for landbrugs- og vildtkonsulenter samt natur­vejledere vedr. beskyttelse og genopretning af bestande af bestøvende insekter.
 • Udarbejde vejledning til lodsejerne og udgive pjecer om beskyttelsen af de forskellige bestøvere og deres levesteder.
 • Udgive pjecer om bivenlige planter.

Vilkårene for de bestøvende insekter i nationalparken kan yderligere forbedres ved, at der ydes økonomisk støtte til lokale projekter og initiativer, der gavner bestøvende insekter. Støtten kunne eksempelvis gives til:

 • Sikring af småbiotoper med de enlige biers og humlebiernes redepladser
 • Tilsåning af nye arealer med insekt­venlige planter, der blomster over hele sæsonen
 • Insektvenlige skolehavehaver
 • Projekter omkring indsamling, udbredelse og certificering af de lokalt forekommende planter. (Se evt. det tyske eksempel på natur-im-vww.de).
 • Projekt “Blomstrende landskab”, der har til formål at involvere det lokale samfund i beskyttelsesarbejde for vore bestøvende insekter,
 • Lokale formidlingsprojekter vedr. vor bestøvningsfauna, især projekter rettet mod børn og unge.
 • Projekter der fremmer bæredygtige metoder i biavlen, i samarbejde med Danmarks Biavler­forening og andre biavler­organisationer,

Reference:

 1. Gram-Jensen, M. 2010: Bestøvende insekter som indsatsområde? Baggrunds­beskrivelse med forslag til et bredt beskyttelses­program. Naturgruppen, National­park­undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav.

Læs også: