Et skridt nærmere en dansk bestøver­strategi?

Kilde: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Vilde bestøvende insekter og virkemidler

Den nyeste rapport om bio­diversitets­virkemidler fokuser på humlebier og enlige bier, dag­sommer­fugle og svirre­fluer, som er nogle af de insekt­grupper, der blev rødliste­vurderet i 2019.

Strandberg B., Bruus M., Hansen R.R., Axelsen J. A., Dupont Y. L. & Rasmussen C. 2021. Vilde bestøvende insekter og virkemidler. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Videnskabelig rapport nr. 427, 150 s.

Vilde bestøvende insekter er generelt truede på grund af mange­artede påvirkninger fra den intensive landbrugs­drift samt eutrofiering og tilgroning af naturområder, forurening, klima­forandringer og bi-sygdomme. Også biavl kan potentielt udgøre en trussel mod vilde bestøvere.

Habitat­ressourcer og krav til levested

Rapporten tager udgangs­punkt i det såkaldte ressource­habitat­koncept, der opererer med tre integrerede komponenter (illustreret forneden): sammen­sætning, fordeling i land­skabet og tilgænge­lighed.

Ressourcehabitatet og betydningen af sammensætning, fordeling i landskabet og tilgængelighed

Ressourcehabitatet og betydningen af sammensætning, fordeling i landskabet og tilgængelighed efter Turlure et al. (2019). Kilde: Vilde bestøvende insekter og virkemidler. DCE, 2021.

Konceptet bygger på, at dyrearterne ofte er afhængige af flere for­skel­lige ressourcer gennem deres livscyklus, og at tilstede­værelsen af disse ressourcer spiller en af­gørende rolle for, hvorvidt en art kan forekomme, trives og re­producere sig i et givet område.

Habitat­ressourcer kan bestå af f.eks. værtsplanter, pollen og nektar, redesteder eller andet angivet i figuren som XX. En arts funktionelle habitat (vist i figuren med rødt) er der, hvor alle artens krav til ressource­­sammensætning, fordeling i land­skabet og tilgænge­lighed er opfyldt.

Rapporten beskriver grundigt de påkrævede habitat­ressourcer for humlebier, enlige bier, dag­sommer­fugle og svirre­fluer, og gennemgår relevante eksisterende og mulige fremtidige virkemidler med henblik på at tilgodese insekternes leve­steds­­krav i alle deres livs­­stadier.

Et skridt nærmere en dansk bestøver­strategi?

Den nye videnskabelige rapport fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, giver de danske politikere og andre beslutnings­tagere en hel katalog af virkemidler til forbedring af forholdene for vilde bestøvende insekter i landbrugslandet, både på dyrkningsfladen og i de eksiste­rende biotoper.

De mange detaljerede informationer om insekternes krav til levesteder, og rapportens vurderinger af eksisterende og potentielle virke­midler, udgør således en god basis for udformningen af en videns­baseret dansk national bestøver­strategi.

 

Links

 

Oprettet den 15. februar 2021.

Etiket: , , , ,