Blomster­striber for bier og bio­diversitet

Blomsterstribe i udkanten af marken. Foto © Maria Gram / Vildebier.dk

En blomsterstribe i udkanten af marken. Foto © Maria Gram / Vildebier.dk

Blomster­striber og blomster­bræk er det bio­diversitets­fremmende tiltag, der har vundet populariteten hos danske landmænd i de seneste år. Efterhånden er der også udviklet og sat i produktion en række forskellige frø­blandinger beregnet til formålet.

Men er disse blandinger gode nok til at under­støtte bio­diversiteten? Er de sammensat, så blomster­striberne kan give føde til en mængde af bier og andre insekter? Gælder det også i de perioder, der er kendetegnet ved føde­mangel i ager­landet, dvs. i starten af juni og i sen­sommeren?

Vurdering af frø­blandigers værdi for bier

Et speciale ved Aarhus Universitet har undersøgt hvilke bivenlige frø­blandinger beregnet til udsåning på markfladen findes der på det danske marked, og har vurderet deres værdi for de forskellige grupper af bier.

Resultater af under­søgelsen blev i februar 2021 publiceret bl.a. i Tids­skrift for Biavl.

Mikkel Birkedal Nielsen, Yoko Luise Dupont & Birte Boelt (2021): Blomster­­striber for bier og bio­diversitet. Tidsskrift for Biavl, nr. 2, s. 55-59. Danmarks Biavler­­forening.

12 frøblandinger, som i vinteren 2019/2020 var tilgængelige i detail­handelen, eller via land­brugets inte­resse­organisationer og konsu­lenter, blev under­søgt for plante­sammen­sætningens værdi for bierne. Der blev vurderet det samlede udbud af pollen og nektar samt længde og sammen­hæng af blomstrings­perioden.

Point­systemmet, brugt i under­søgelsen til vurdering af planternes værdi som pollen- og nektar­leve­ran­dør for bierne, var baseret på den meget aner­kendte bi­plante­bog ‘Plant for Bees’, som jeg i øvrigt anmeldte i 2013.

Hver plante blev således rangeret fra 0 til 3 point for hver af de fire grupper af bier: kort- og lang­tungede humlebier, enlige bier og honning­bier. Frø­blandingens sam­lede værdi for hver bi-gruppe blev opgjort som sum af point for alle planter i blandingen.

Vurdering af frøblandingens poten­tielle blomstrings­tid blev fore­taget ved at sammen­læge blom­strings­periode, angivet i littera­turen, for de plante­arter, der indgår i frø­blan­dingen. Den faktiske blom­strings­periode i marken kan dog variere i praksis, da det påvirkes af tids­punktet for såning, jord­bund og vejr­forhold.

Undersøgelsens konklusioner

I alt 78 forskellige plante­arter indgik i de 12 undersøgte frø­blandinger. Frø­blandingerne var sammen­sat af fra 6 til 28 arter, med en gennem­snit på 13 arter.

De mest anvendte arter i blan­din­gerne var: honning­urt, bog­hvede, alm. kællinge­tand, alm. hør, hvid­kløver, alm. hjul­krone, korn­blomst, morgen­frue, rød­kløver, blod­kløver og cikorie.

Den potentielle blomstrings­periode for blandingerne spændte fra april til oktober. Antallet af potentielle blomstrende plante­arter i blan­din­gerne steg frem til juli og aftog derefter.

De mest artsrige frø­blandinger havde højest samlet værdi for alle bier. Særlig to blandinger fra DLF, ‘Dansk vildeng (uden græs)’ og ‘Eng­blanding til ler­jord’, som indeholder henholds­vis 28 og 25 plante­arter, scorede højt for alle grupper af bier.

Generelt havde mange af de plant­earter, der indgik i blandinger vur­deret i under­søgelsen, en lav værdi for en eller flere grupper af bier, så der er en stor potentiale for opti­mere blan­din­gerne, så de tilgode­ser flere biarter.

Perspektiver for målrettet sammen­sætning af frø­blandinger

Point­systemet, anvendt i under­søgelsen, vil også kunne bruges til at sammen­sætte blandinger, der er målrettet mod bestemte grupper af bestøvere.

For eksempel hvis formålet med blomster­striben er at skabe bedre betingelser for bestøvere i rød­kløver­marken, kunne man ­lave en frø­blanding mål­rettet mod lang­tungede humlebier.

Vi håber på, at under­søgelsen og dens point­system til vurdering af de bivenlige frø­blandiger vil bidrage til en snarlig udvikling af blandinger, der har en større værdi for især enlige bier, samt blandinger mål­rettet mod bestøvere af diverse afgrøder.

Vi har nemlig længe opfordret til at revurdere anbefalingerne for plante­valg for blomster­striber og igang­sætte en produktion af frø­blandinger, der tager højde for føde­behov hos flere grupper af bier, eller som er tilpasset specifikke afgrøder og deres bestøvere.

Du kan læse artiklen fra Tidsskrift for Biavl herunder eller få den vist i et separat vindue.

Nielsen, M. Birkedal, Dupont, Y. L. & Boelt, B. (2021): Blomsterstriber for bier og biodiversitet. Tidsskrift for Biavl, nr. 2, s. 55-59. Danmarks Biavlerforening.

PDF-udgaven af artiklen fra Tidsskrift for Biavl bringes her med tak til forfattere og Danmarks Biavler­forening.

 

Noter:

  1. Nielsen, M. Birkedal(2020): Blomsterstriber i agerlandet. Potentialer for øge tiltagets værdi for bier. AU MSc, 88 sider.
  2. Kirk W. D. J. (Ed.) & Howes F. N. (2012): Plant for Bees. A Guide to the Plants that Benefit the Bees of the British Isles. IBRA. 312 s.

 

Se også:

 

Oprettet den 4. marts 2021

Etiket: , ,