Evaluering af konkurrencen om føde mellem honning­bier og vilde bier

Kilde: Rasmussen et al. 2021

Honningbier indsamler pollen og nektar fra en række planter, de har en sofistikeret rektuterings­system og danner store, flerårige samfund med flere tusinde arbejdere. Flere under­søgelser har i de seneste år dokumen­teret nedgang i både mængde og artsrigdom af bestøvende insekter.

Konkurrence om blomster­ressourcerne mellem honning­bier og vilde bier i beskyttet natur skaber derfor en voksende bekymring både hos naturelskere og i fagkredse, såvel i Danmark som uden for landets grænser. Det er imidlertid ikke helt så enkelt at vurdere effekten af honningbi-konkurrence på populations­dynamikken hos de forskellige arter af vilde bier.

Nyt studie om konkurrence­forhold

Et nyt studie, publiceret i PLOS One sidst i april, undersøgte hvilke planteslægter, der deles af honningbien og de vilde bier, og har identificeret et sæt af parametre, der kan anvendes som beslutnings­grundlag for udpegning af beskyttede områder, hvor opsætning af bistader bør reguleres.

Rasmussen, C., Dupont, Y. L., Madsen, H. B., Bogusch, P., Goulson, D., Herbertsson, L., Maia, K. P., Nielsen, A., Olesen, J. M., Potts, S. G., Roberts, S. P. M., Sydenham, M. A. K., & Kryger, P. (2021). Evaluating competition for forage plants between honey bees and wild bees in Denmark. PLOS ONE, 16(4), e0250056. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250056

For at vurdere, hvor stor en trussel udgør føde­konkurrencen fra honning­bier for de forskellige arter af vilde bier, indsamlede forskerne fødeplante-data på slægtsniveau for alle danske bier fra litteraturen og sammen­holdt dem mod arternes føde­specialisering og bevarings­status på Den danske Rødliste. For honningbiens ved­kom­mende også dataene fra CSI-projektet, en pollen­undersøgelse gennemført af Danmarks Biavler­forening i 2014-2015, blev indarbejdet.

Forskerne udregnede derefter graden af de vilde biarters parvise føde­overlap (niche­overlap) med honning­bien og foretog en kompleks analyse af inter­aktioner mellem plante­slægter og biarter i det tosidede “bi-plante”-netværk, for at afdække i hvilken omfang disse inter­aktioner samles i under­liggende moduler, hvor bierne deler flere plante­slægter og dermed konkurrerer i højere grad med hinanden end med de øvrige biarter.

De truede og de specia­li­serede arter

Undersøgelsen havde fokus på især de truede arter af bier, og på de arter der er højt specia­li­se­rede i deres føde­søgning, da de kunne forventes at være de mest udsatte for negativ påvirkning via en konkurrence om føde­ressourcerne.

Blandt de 292 forskellige arter af bier registreret i Danmark finder vi i alt 56 arter, der er klassificeret på rødlisten som truede (CR, EN og VU), 163 arter som ikke truede (26 NT-arter og 137 LC-arter), 54 arter i alt som enten er ikke relevante eller uden tilstrækkelige data (48 NA-arter og 6 DD-arter), samt 19 arter som regionalt uddøde (RE).

Note: For flere oplysninger om rødliste­kategorierne og biernes rødliste­status se eventuelt siden Rødliste over alle danske bier.

Hvad angår biernes føde­specialisering er 148 arter ud af de 292 arter af danske bier poly­lektiske. De bruger gerne planter fra flere forskellige slægter som deres føde­kilder. 65 danske arter af bier er oligo­lektiske, hvilket vil sige at de udviser forskel­lige grader af føde­specialisering, og 79 arter er klepto­parasitiske og samler ikke pollen. De klepto­parasitiske arter opfostrer deres afkom på føde­ressourcer indsamlet af bier fra andre arter, hvis reder de overtager.

De klepto­parasitiske arter kan dele pollen­specialiseringen indirekte med deres værter, men situationen kompliceres af, at en række arter har flere egnede værter. Disse værts­arter kan hver især være specia­li­seret i nogle forskellige plante­slægter, eller udvise forskellig specia­li­sering (lecty).

Biernes diæt­bredde og føde­specialisering

Der blev i under­søgelsen identificeret 410 forskellige plante­slægter registreret som føde­kilder for de danske bier. Føde­kilderne blev defineret som planter, der blev besøgt for pollen, nektar eller for begge dele. For 10 arter af bier fandtes ikke nogen føde­planter registreret i den undersøgte litteratur.

Antallet af føde­planter pr. biart varierede tydeligt blandt arterne tilhørende forskel­lige rødliste­kategorier, med færrest plante­slægter hos RE-arterne og flest plante­slægter hos LC- og DD-arterne.

Det samlede antal af føde­planter pr. biart viste også store forskelle blandt poly­lektiske, oligo­lektiske og klepto­parasitiske arter og slægter. Poly­lektiske arter har i kraft af sin brede føde­søgning i gennem­snit et højere samlet antal af føde­planter. For de klepto­parasitiske arter er der tale om planter, som de voksne bier besøger for nektar.

Honningbien med de 294 plante­slægter, som den søger føde på, er en “super-generalist” sammen­lignet med alle de andre poly­lektiske arter af danske bier. Den mest alsidige blandt dem, gulbåndet jordbi, Andrena flavipes, samler føde fra 58 plante­slægter. Rød murerbi, Osmia bicornis, som tit frem­hæves for sin brede føde­søgning, fouragerer f.eks. på kun 35 plante­slægter.

Fødeoverlap mellem honning­bier og vilde bier

Blandt de 294 plante­slægter, der besøges af honning­bier identi­fi­ce­rede forskerne 118 slægter, som ikke kendes for besøg af vilde bier. De forskellige arter af vilde bier besøger sammenlagt 292 plante­slægter, hvorfra 116 slægter ikke kendes for besøg af honning­bier.

Ud af de samlede 410 plante­slægter, der bruges af bierne, var 176 slægter registreret for besøg af både honning­bier og vilde bier. De mest populære plante­slægter hos både honning­bien og de vilde bier var Taraxacum (mælkebøtte), Rubus (brombær), Cirsium (tidsel) og Salix (pil).

Fødeoverlap mellem honningbi og de forskellige arter af vilde bier varierede i undersøgelsen fra 0% til 100%. For 10 arter af bier uden kendte føde­planter er overlap ukendt. Blandt de resterende arter af danske vilde bier havde 200 arter mere end 70% overlap af deres fød­eplanter med honning­bier, mens for kun 24 vilde biarter var overlappet mindre end 50%.

Indbyrdes fødeverlap mellem de forskel­lige arter af vilde bier og deres potentielle konkurrence­inter­aktioner blev ikke behandlet ved denne analyse.

Et fødeoverlap med honning­bien på 100%, der blev konstateret for så mange som 61 arter af vilde bier, omfattede både en række bier med meget få (helt ned til 1) kendte fødeplanter og andre, som skovjordbi, Andrena fulvida, med 18 kendte føde­planter, som alle var også føde­planter for honningbier.

Der blev ikke registreret noget overlap for det sårbare (VU), oligo­lektiske rødtopbi, Melitta tricincta, på rødtop (Odontites), hvorfra honning­bier ikke blev rapporteret.

Fødeoverlap mellem honningbien og vilde bier. Rasmussen et al. 2021

Antallet af arter af vilde bier (y-akse), hvis fødeplanter overlapper med honning­biens føde­planter inden for et bestemt procentvis interval (x-akse). Kilde: Rasmussen et al. 2021, CC BY 4.0

Parvis fødeoverlap med honning­bier var i under­søgelsen ikke synderlig korreleret med biarternes status på den danske rødliste, derfor kan der ikke antages, at nogle af arterne er føjet til rødlisten på grund af konkurrence fra honning­bier. Dog kan deres nuværende status gøre dem modtagelige for yderligere trusler, herunder ressource­begrænsninger inkl. konkur­rence om føde.

En sammen­ligning af det parvise føde­overlap med arternes rødliste­status har vist, at 31 truede arter af bier (CR, EN og VU) delte mindst 70% af deres føde­planter med honning­bien, og at for 11 arter blandt dem lå over­lappet på mindst 90% (se tabellen neden­under).

Dette overlap var uafhængig af graden af føde­specialisering hos de vilde bier. Forfatterne påpeger dog i artiklen, at de specia­li­se­rede, oligo­lektiske arter, som deler det meste af deres føde­planter med honning­bien, kan være særligt følsomme over for føde­konkurrencen fra denne, da de kan have færre alternative føde­planter til rådighed, hvis konkur­rencen inten­si­veres.

Truede danske arter af bier med fødeoverlap med honningbien på mindst 70%. Kilde: Rasmussen et al. 2021, Appendix 1.

Truede arter af bier, der har et føde­overlap med honning­bien på 70% eller derover. De oligo­lektiske arter er mærket med en *. Tabel­overskrifter: Species – biarter, Lecty – føde­specialisering, RL – status på Den danske Rødliste, FP – antallet af kendte føde­planter, FPw – føde­planter uden overlap, FPo – føde­planter med overlap, Mkj – føde­overlap (MacArthur-Levins´ indekset) i procenter. Rødliste­kategorier (også angivet i farver): CR – kritisk truet, EN – truet og VU sårbar. Datauddrag fra Appendix 1. Kilde: Rasmussen et al. 2021, CC BY 4.0

Blandt de truede oligo­lektiske bier delte 5 arter alle deres føde­planter med honning­bien og yder­ligere en art – orange jordbi, Andrena marginata – delte 87,5% af sine føde­planter med honning­bien. De 5 truede oligo­lektiske arter med 100% overlap er som følger: Vikke­jordbi, Andrena lathyri; guld­buksebi, Dasypoda suripes; blåmunke­glansbi, Dufourea halictula, klokke­glansbi, Dufourea inermis og murer­gnavebi, Hoplitis anthocopoides.

Netværks­analyse af inter­aktioner mellem bier og planter

For at yderligere vurdere sand­synlig­heden og omfanget af føde­konkur­rencen fra honningbier, som de forskel­lige arter af vilde bier kunne være udsat for, foretog forskere en modularitets­analyse af interaktions­netværk mellem biarter og de plante­slægter, der udgør deres føde­kilder.

De 118 plante­slægter, der kun kendes for besøg af honning­bier, blev ekskluderet fra net­værket. Det tosidede netværk bestod således af 3378 “bi-plante”-inter­aktioner mellem samtlige 282 biarter med kendte føde­planter og de 292 plante­slægter, der besøges af de vilde bier.

Modularitets­analysen blev gentaget 100 gange og net­værkets bi-plante inter­aktioner blev i gennem­snit gruppert i 5,16 moduler, hvor bier samlet i et bestemt modul besøger planter fra samme modul oftere end planter i andre moduler.

Analysen afslørede forskelle og ligheder i biernes føde­søgning, og viste at der også er stor indbyrdes føde­overlap mellem de forskel­lige vilde biarter indenfor modulerne.

Honningbi-modulet var mere isoleret, med færre links til andre moduler, mens de resterende moduler var mere forbundne med hinanden.

Graf over de fem moduler i bi-plante-netværket. Rasmussen et al. 2021

Graf over de fem moduler. a) en samlet visualisering af net­værket, hvor stør­relsen på cirkler, der illustrerer modulerne, er proportional med antallet af både plante-og biarter i hvert modul. Tykkelsen på linier, der forbinder cirklerne, er proportional med antallet af inter­aktioner mellem modulerne. b-f) de fem forskellige moduler fra a. De præsenteres i samme position som de vises i centrum, med modul b øverst. Firkanter er bi-arter, cirkler er plante­slægter. Honningbi er den centrale blå firkant i modulet b. Kilde: Rasmussen et al. 2021, CC BY 4.0

Kun 35 forskellige plante­slægter delte deres modul med honning­bien i alle kørsler, mens 149 plante­slægter aldrig gjorde.

For biernes ved­kom­mende blev hele 219 vilde arter af bier aldrig inkluderet i det samme modul som honning­bien, og ingen af bi­arterne var inkluderet i alle kørsler. Dog blev tre arter meget ofte anbragt i samme modul som honning­bien. De 3 arter var: Plettet smalbi, Lasioglossum sexnotatum, hvidbenet oliebi, Macropis europaea og kattehalebi, Melitta nigricans, der alle har noget afvigende krav til levesteder.

Yderligere 7 arter af vilde bier delte modulet med honing­bien i over halvdelen af kørsler. Disse arter var: Tagrør­maskebi, Hylaeus pectoralis; løg­maskebi, H. punctulatissimus; smaragd­smalbi, Lasioglossum nitidulum; metal­smalbi, L. morio; sort jordbi, Andrena nigrospina; sydlig blodbi, Sphecodes marginatus og mørk jordhumle, Bombus terrestris.

Graden af modul­overlap med honningbi-modulet i de 100 kørsler af modularitets­analysen var ikke forskel­ligt blandt oligo­lektiske, poly­lektiske og klepto­parasitiske arter eller blandt rødliste­kategorierne. Studiet påviste heller ikke nogen sammen­hæng mellem hverken antallet af føde­planter pr. biart eller bi­arternes føde­overlap med honning­bien og modul­overlap.

Anbefalinger og forbehold

Under­søgelsen skaber en bedre forståelse for sam­spillet mellem honning­bier og de forskellige arter af vilde bier i Danmark og giver os en oversigt over alle danske biers føde­kilder (dog kun på plante­slægts­niveau).

Ved at sammen­stille biernes rødliste­status med føde­overlap udstyrer studiet os med nye, unikke værktøjer for ud­arbejdelsen af kom­mende handlings- og forvaltnings­planer i Danmark, med mulighed for beskyttelse af bier helt ned på arts­niveau. Men vi skal være klare over nogle forbehold.

Konkurrencen opstår, der hvor ressour­cerne er begrænset, men de vilde bier er ikke kun afhængige af tilstede­værelse af nødvendige fød­ekilder, men også af tilgænge­lig­heden af egnede rede- og over­vintrings­steder. Som eksempel kan her nævnes den røde murerbi, Osmia bicornis, hvor forøgelsen af den lokale bestand kan bremses af mangel på egnede rede­steder på trods af tilstræk­kelige blomster­resourcer.

Studiet er baseret på simple data vedrørende biernes blomster­besøg, og ikke på mængde­data om deres indsamling eller indtagelse af føde, da den forholds­mæssige sammen­sætning af biernes diæt er ukendt for de fleste biarter, og kan derud­over variere afhængig af tid og sted.

Biernes flyveperioder blev ikke medtaget i datasættet, og der var heller ikke taget højde for mulig indbyrdes konkur­rence mellem de vilde biarter. Der er fortsat meget at undersøge, og meget, vi ikke ved.

Så indtil vi forstår kompleksiteten af sam­spillet mellem honning­bier og de vilde biarter, anbefaler forskere at anvende et forsigtigheds­princip, og undgå at placere bistader i områder, der er tæt på de truede biers levesteder. Det er især vigtigt i biernes aktive flyve­periode hvor føde­overlappet et højest.
 

En stor tak til Yoko Luise Dupont og Claus Rasmussen for alle deres kommen­tarer og opklarende svar på mine spørgs­mål under arbejdet med dette indlæg.

Links

 

Oprettet den 27. maj 2021

Redigeret den 1. juni 2021

Etiket: , ,