En fælles indsats for alle bier (og andre bestøvere)

Kilde: Kronikken bragt i Politiken, Gartner Tidende, Effektivt Landbrug, Aktuel Natur­videnskab, Landbrugs Avisen og Tidsskrift for Biavl.
 

Insekter og andre bestøvere er under pres, og vi står over for en krise, hvor mangel på bestøvning påvirker både biodiversitet og fødevaresikkerhed negativt, advarer en lang række danske forskere i kronikken, som i de seneste måneder var bragt i adskillige medier.

Kronikkens forfattere (se noten nederst på siden) opfordrer os til at samle kræfter om at forbedre vilkårene for alle bestøvere, i stedet for at lade konkurrence-debatten overskygge andre, større trusler, som presser alle insekter.

De påpeger at honningbien er en nøgleart, der udfylder stadig samme økologiske niche, som da den var vildtlevende, og markerer deres syns­punkter på biernes konkurrence om føder­essourcer og honningbiernes sam­eksistens med andre bier.

Nedenunder finder du uddrag af kronikken, med de 22 forskeres appel om en fælles bestøver­strategi, samt (længere nede) kronikkens fulde tekst, som udgivet i Tidsskrift for Biavl sidst i september.

Voldsom tilbagegang af insekter

Insekter er ikke længere det store problem på bilruder, skriver forskere i kronikken, og ældre personer kan berette om en rigere insektfauna i deres barndom. I de senere år er der også videnskabeligt dokumenteret en voldsom og foruroligende historisk tilbagegang af insekter.

Det er en tendens, som for alvor blev slået fast, da et tysk forskerhold i 2017 påviste et 75 procent fald i biomassen af flyvende insekter over blot 27 år. Tilbagegangen gælder også vores nytteinsekter, herunder bier og andre bestøvende insekter. I Stor­britannien har en helt ny undersøgelse fra 2019 vist, at 33 procent af bestøverne har fulgt en nedadgående kurve gennem de sidste 40 år.

På trods af den nylige fokus på insekt­tilbage­gang, er fænomenet ikke nyt. Den faldende tendens går tilbage til 1960’erne-1970’erne og falder sammen med landbrugets effektivisering. Årsager til biernes tilbagegang er især tab af naturlige levesteder, hvor markskel, hegn og rand­zoner er nedlagt, og mange redesteder og blomster dermed er gået tabt.

I de tilbageblevne hegn har nedfald af kvælstof fra atmosfæren sammen med gødskning af nabo­markerne fremmet græsser og andre planter, der ikke bidrager med føde til bierne. Ukrudtsmidler har sprøjtet blomster væk både fra mark, skel, hegn og have, og mange bekæmpelses­midler er også giftige for nytte­insekter som bier.

Behov for en national bestøver­strategi

Tilbagegangen af bier og andre bestøvende insekter har bragt os i en global bestøvnings­krise, hvor mangel på bestøvning påvirker både biodiversitet og fødevare­forsyningen negativt. Påvisningen af tilbage­gang og sandsynlige årsager fører naturligt til et behov for handling.

Skal vi gøre noget virkelig effektivt for at lette det pres, der er på bier og andre bestøvende insekter, bør vi have en fælles strategi for alle insekter der bestøver, siger forskerne i kronikken.

En national strategi bør især sigte mod at forbedre muligheder for redesteder og føde og undgå giftpåvirkning:

 • Skabe flere levesteder for insekter (bolig og føde)
 • Begrænse brugen af ukrudts- og insektmidler, så det ikke skader nytteinsekterne (afgiftning)
 • Undgå berigning med kvælstof i randområder, f.eks. ved gødnings­spild (føde)
 • Tilbyde et tilstrækkeligt og varieret udbud af blomster ved såning, plantning og pleje, herunder slåning (føde)
 • Der kan endvidere nogle steder være et behov for at vurdere hvor mange bifamilier, der udsættes og hvornår (lempe konkurrence)


Forfatterne til kronikken understreger, at en fælles indsats er et vigtigt redskab for at vi i Danmark kan styrke alle vores bier og de øvrige insekter.

En national strategi bør involvere alle aktører myndigheder såvel som forskningsins­titutioner, interesse­organisationer, kommuner og private virksomheder.

Kronikken var bragt i en række danske medier: Politiken, Gartner Tidende, Effektivt Landbrug, Aktuel Natur­videnskab, Landbrugs Avisen og Tidsskrift for Biavl. Det er den sidst­nævnte udgave, vi medtager i sin helhed nedenunder.

Du kan læse artiklen herunder eller få den vist i et separat vindue.

Dupont, Y. L., Madsen, H. B., Rasmussen, C., Hansted, L., Kryger, P., Ravn, H. P., … Termansen, M. (2019): En fælles front for vilde bier og honningbier. Tidsskrift for Biavl, nr. 9, s. 294-299.

Links:

Videnskabelige artikler, der refereres til i kronikken:

 1. Hallmann C. A., Sorg M., Jongejans E., Siepel H., Hofland N., et al. (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLOS ONE 12(10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809
 2. Powney, G.D., Carvell, C., Edwards, M. et al. (2019): Widespread losses of pollinating insects in Britain. Nature Communications 10, 1018. doi:10.1038/s41467-019-08974-9

Note:

De 22 forskere, der har skrevet kroniken:

 • Seniorforsker Yoko L. Dupont, Aarhus Universitet
 • Forskningstekniker Henning Bang Madsen, Københavns Universitet
 • Adjunkt Claus Rasmussen, Aarhus Universitet
 • Postdoc Lise Hansted, Københavns Universitet
 • Seniorforsker Per Kryger, Aarhus Universitet
 • Seniorforsker Hans Peter Ravn, Københavns Universitet
 • Professor Inger Kappel Schmidt, Københavns Universitet
 • Professor emeritus Jens Mogens Olesen, Aarhus Universitet
 • Forfatter og biolog cand.mag. Eigil Holm
 • Lektor Vibeke Langer, Københavns Universitet
 • Lektor Lene Sigsgaard, Københavns Universitet
 • Professor Jørgen Eilenberg, Københavns Universitet
 • Ph.d. Charlotte Skov
 • Ph.d. Kristin Lassen
 • Ph.d. Erica Juel Ahrenfeldt
 • Projektleder Isabel Calabuig, Københavns Universitet
 • Seniorforsker Niels Holst, Aarhus Universitet
 • Seniorforsker Birte Boelt, Aarhus Universitet
 • Lektor Annette Bruun Jensen, Københavns Universitet
 • Postdoc Antoine Lecocq, Københavns Universitet
 • Postdoc Andy Howe, Københavns Universitet
 • Professor Mette Termansen, Københavns Universitet

Opdateret den 2. november 2019

 

Etiket: ,