Nye rapporter fra AU

Kilde: Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser
& Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Med den observerede tilbagegang blandt bestøvende insekter såvel nationalt som globalt er der kommet fokus på samspillet mellem bestøvere og planter, og den økosystem­ydelse bestøverne leverer. Tre rapporter fra Aarhus Universitet gør status for vores viden vedrørende vilde bier og honningbier i Danmark og den bestøvnings­opgave, de udfører i forhold til såvel afgrøder som vilde planter.

Bestøvning og biodiversitet

Rapporten “Bestøvning og biodiversitet” er en af tre nye rapporter udarbejdet for Plantedirektoratet under projektet: Bestøvningsforhold og -behov for afgrøder og vilde planter.

Strandberg, B., Axelsen, J. A., Kryger, P., Enkegaard, A. (2011): Bestøvning og biodiversitet. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 86 sider – Faglig rapport fra DMU nr. 831.

Rapporten beskriver status for viden vedr. vilde bestøvende insekter med fokus på bier, bestøvningen af vilde planter samt metoder til forbedring af forholdene for bestøvere og dermed bestøvning af vilde planter.

På trods af mange års forskning indenfor såvel bestøvende insekter som bestøvningsbiologi er den konkrete viden om bestøvningsbehovet hos vilde danske planter meget begrænset, dels fordi forskningen generelt har været fokuseret på mere eksotiske arter, men også fordi forskningen har været koncentreret omkring evolutionsstudier.

Der er derfor et stort behov for mere konkret viden dels om forekomsten af insekterne dels om deres bidrag til bestøvningen af vilde planter. Der er dog udviklet metoder og modeller, som vil være værdifulde værktøjer for vurderingen af kommende forvaltningsaktiviteter på området, konkluderes der i rapporten.

Rapporten kan ses på: http://www.dmu.dk/Pub/FR831.pdf
Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser AU

Bestøvningsforhold og –behov i dyrkede afgrøder

Rapporten omhandler insekt­bestøvning i danske afgrøder, og insekternes bestøvning vurderes til at have en værdi på 467 millioner kroner om året. Langt hovedparten af denne bestøvning foretages om foråret, specielt i raps, frugt­træer og bærbuske.

Axelsen, J. A., Enkegaard, A., Strandberg, B., Kryger, P. & Sørensen, P. B. (2011): Bestøvningsforhold og –behov i dyrkede afgrøder. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 47 sider – Faglig rapport fra DMU nr. 832.

Rapporten påpeger, at der er en dårlig kontinuitet i pollen- og nektar­kilder igennem foråret og sommeren i store dele af landet, hvilket især har negativ betydning for honning- og humlebier. Der peges på både videns­huller i forståelsen af insekt­bestøvning af vore afgrøder og på mulige tiltag til at forbedre forholdene for bestøverne i agerlandet.

Rapporten kan ses på: http://www.dmu.dk/Pub/FR832.pdf
Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser AU

Honningbiens fødegrundlag i Danmark

Den tredje rapport udarbejdet for Plante­direktoratet under udrednings­projektet er udgivet som DJF-rapport.

Kryger, P., Enkegaard, A., Strandberg, B., & Axelsen, J. A. (2011): Bier og blomster – Honningbiens fødegrundlag i Danmark. Institut for Plante­beskyttelse og Skadedyr, Aarhus Universitet. 65 sider – DJF rapport, Markbrug 150.

Honningbierne i Danmark samler nektar og pollen fra mere end 170 forskellige plantearter. Det er imidlertid ofte vanskeligt for bierne at finde tilstrækkelige fødekilder i det danske agerland, der er præget af store mono­kultur­arealer af afgrøder, som enten er uinteressante for bierne (f.eks. korn), eller som har en kortvarig blomstring (f.eks. raps).

Det åbne landskab har en stærkt reduceret forekomst af ukrudtsarter og et reduceret småbiotop-areal, hvilket kan gøre det svært for bierne at finde de fornødne ressourcer. Der er brug for tiltag til forbedring af forholdene for honningbier og andre bestøvere, f.eks. ved etablering af randzoner, læhegn, vildtremiser og andre lignende småbiotoper med planter, der blomstrer successivt gennem sæsonen.

En øget tæthed og diversitet af biplanter i det opdyrkede landskab vil medvirke til at forbedre bestøvernes levevilkår og føde­grundlag. Det vil skabe større stabilitet i afgrødernes bestøvning med øget udbytte og kvalitet til følge og samtidig vil det være til gavn for bestøvningen af vilde planter.

Endelig vil en øget forekomst og blomstring hos biplanter i agerlandet sikre stabilitet i udviklingen af vitale honningbi­familier over sæsonen og dermed stabilitet i honning­produktionen.

Rapporten kan findes på: http://web.agrsci.dk/djfpublikation/index.asp?action=show&id=1124
Kilde: Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet AU

DMU omtaler de tre rapporter i en nyhedsartikel: Bestøverne leverer varen – når de kan, dateret den 8. juli 2011. Artiklen kan læses online her.

Plantedirektoriatets omtale af bestøvnings­projektet under Grøn Vækst findes på Plante­direktoriatets hjemmeside, hvor du også kan finde informationen om de andre indsatser for bedre bestøvnings­forhold, som afvikles under Grøn Vækst.


Opdateret den 18. november 2017

Etiket: , , , ,