Rødliste over alle danske bier

Den danske Rødliste 2019, publiceret den 15. januar 2020, behandler for første gang alle 292 arter af bier, der står på den samlede danske checkliste. 48 af dem (16 %) er henført til kategorien ikke relevant (NA), da de optræder tilfældigt eller er under etablering.

Rødlistekategorier

De ni rødliste­kategorier, som viser artens risiko for at uddø. Det er kun de rød­listede arter til­sammen med arter kategori­seret som livs­kraftige, der kan omtales som rødliste­vurderede. Kilde: Den danske Rødliste 2019.

Af de resterende 244 arter er 19 arter (8 %) vurderet som regional uddøde (RE), 18 arter (7 %) som kritisk truede (CR), 17 arter (7 %) som truede (EN), 21 arter (9 %) som sårbare (VU) og 26 arter (11 %) som næsten truede (NT). For 6 arter (3 %) findes der ikke tilstrækkelige data (DD), for at kunne vurdere deres fare for at uddø.

De i alt 107 rødlistede arter af bier udgør dermed 44 % af alle vurderede biarter, hvor de 56 truede arter står for 23%. Kun 137 arter (56 % af de vurderede arter) regnes for livskraftige (LC).

 
Rødliste, to cirkeldiagrammer for gruppen bier

Oversigt over fordelingen af rødliste­kategorier for danske bier: Figuren til venstre viser fordeling af kategorier for alle arter af bier registreret i Danmark. Kategorien ikke relevant (NA) er udeladt i figuren til højre, som viser fordelingen alene for de rødliste­vurderede arter af bier. Datakilde: Den danske Rødliste 2019: Bier.

Kort beskrivelse af alle rødliste­kategorier, med eksempler på tilhørende arter, finder du via dette link til Den danske Rødlistes 2019 informations­side.

Biernes rødliste­status – slægt for slægt og art for art

Colletidae – korttungebier (28 arter)

Blandt de 28 arter fra familien korttungebier, der er registreret i Danmark, regnes 3 arter for helt forsvundne fra vores natur (RE) og yderligere 2 arter for kritisk truede (CR). De 3 uddøde arter af korttungebier hører alle til slægten maskebier (Hylaeus).

Derudover fik 2 arter af korttungebier tildelt kategori næsten truede (NT). For 2 af arterne er dataene utilstrækkelige til at vurdere deres risiko for at uddø (DD) og 7 af arterne betragtes som ikke relevante at vurdere (NA), da de optræder tilfældigt eller er under etablering.

Kun 12 ud af 28 arter af korttungebier vurderes som livskraftige (LC).

Se nedenunder, hvilken rødlistekategori der gælder for hver eneste art af de danske korttungebier – klik på slægt, for at åbne relevant oversigt i tabelform. (Klik igen for at lukke).

Colletes – silkebier (9 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten silkebier: 1 art kritisk truet (CR), 2 arter næsten truede (NT), 5 arter livskraftige (LC) og 1 art med utilstrækkelige data (DD).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Colletes cunicularius Vårsilkebi Livskraftig (LC)
Colletes daviesanus Vægsilkebi Livskraftig (LC)
Colletes floralis Kystsilkebi Kritisk truet (CR)
Colletes fodiens Sandsilkebi Livskraftig (LC)
Colletes halophilus Marsksilkebi Utilstrækkelige data (DD)
Colletes impunctatus Klitsilkebi Næsten truet (NT)
Colletes marginatus Kløversilkebi Næsten truet (NT)
Colletes similis Kurvsilkebi Livskraftig (LC)
Colletes succinctus Lyngsilkebi Livskraftig (LC)
Tilbage til toppen af denne liste
Hylaeus – maskebier (19 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten maskebier: 3 arter uddøde (RE), 1 art kritisk truet (CR), 7 arter livskraftige (LC), 1 art med utilstrækkelige data (DD) og 7 arter ikke relevante (NA).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Hylaeus angustatus Vulstmaskebi Ikke relevant (NA)
Hylaeus brevicornis Lille maskebi Livskraftig (LC)
Hylaeus clypearis Punkteret maskebi Ikke relevant (NA)
Hylaeus communis Havemaskebi Livskraftig (LC)
Hylaeus confusus Engmaskebi Livskraftig (LC)
Hylaeus cornutus Hornmaskebi Ikke relevant (NA)
Hylaeus difformis Frynset maskebi Ikke relevant (NA)
Hylaeus dilatatus Perlemaskebi Livskraftig (LC)
Hylaeus gracilicornis Slank maskebi Ikke relevant (NA)
Hylaeus hyalinatus Kantmaskebi Livskraftig (LC)
Hylaeus incongruus Hedemaskebi Livskraftig (LC)
Hylaeus pectoralis Tagrørmaskebi Livskraftig (LC)
Hylaeus pfankuchi Stråmaskebi Regional uddød (RE)
Hylaeus pictipes Vægmaskebi Kritisk truet (CR)
Hylaeus punctulatissimus Løgmaskebi Ikke relevant (NA)
Hylaeus rinki Bredskaftet maskebi Regional uddød (RE)
Hylaeus signatus Resedamaskebi Utilstrækkelige data (DD)
Hylaeus sinuatus Sydlig maskebi Regional uddød (RE)
Hylaeus variegatus Rød maskebi Ikke relevant (NA)
Tilbage til toppen af denne liste

Andrenidae – gravebier (65 arter)

Familien gravebier omfatter i Danmark hele 63 arter af jordbier (Andrena) og 2 arter af strithårsbier (Panurgus). Begge arter af strithårsbier er livskraftige (LC), mens for jordbier gælder det kun for 28 arter.

Blandt de resterende jordbi-arter 3 arter er vurderet som uddøde (RE), 1 art som kritisk truet (CR), 5 arter som truede (EN), 5 som sårbare (VU) og 8 som næsten truede (NT). Derudover er dataene for 4 arter utilstrækkelige (DD) til at vurdere deres rødlistestatus og 9 arter betragtes som ikke relevante at vurdere (NA).

Samlet er kun 30 ud af 65 arter af gravebier vurderet som livskraftige (LC).

Se nedenunder, hvilken rødlistekategori der gælder for hver eneste art af de danske gravebier – klik på slægt, for at åbne relevant oversigt i tabelform.

Andrena – jordbier (63 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten jordbier: 3 arter uddøde (RE), 1 art kritisk truet (CR), 5 arter truede (EN), 5 arter sårbare (VU), 8 arter næsten truede (NT), 28 arter livskraftige (LC), 4 arter med utilstrækkelige data (DD) og 9 arter ikke relevante (NA).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Andrena albofasciata Hvidkløverjordbi Sårbar (VU)
Andrena alfkenella Punkteret småjordbi Kritisk truet (CR)
Andrena angustior Bredkindet jordbi Utilstrækkelige data (DD)
Andrena apicata Stor pilejordbi Livskraftig (LC)
Andrena argentata Sølvjordbi Truet (EN)
Andrena barbilabris Sandjordbi Livskraftig (LC)
Andrena bicolor Tofarvet jordbi Livskraftig (LC)
Andrena bimaculata Rapsjordbi Næsten truet (NT)
Andrena carantonica Tjørnejordbi Livskraftig (LC)
Andrena chrysopyga Overdrevjordbi Sårbar (VU)
Andrena chrysosceles Gulbenet jordbi Livskraftig (LC)
Andrena cineraria Sorthvid jordbi Livskraftig (LC)
Andrena clarkella Rødbrystet jordbi Livskraftig (LC)
Andrena coitana Løvskovjordbi Truet (EN)
Andrena curvungula Klokkejordbi Ikke relevant (NA)
Andrena denticulata Tandet jordbi Livskraftig (LC)
Andrena falsifica Potentilsmåjordbi Ikke relevant (NA)
Andrena flavipes Gulbåndet jordbi Livskraftig (LC)
Andrena fucata Hindbærjordbi Livskraftig (LC)
Andrena fulva Rødpelset jordbi Livskraftig (LC)
Andrena fulvago Kurvjordbi Sårbar (VU)
Andrena fulvida Skovjordbi Næsten truet (NT)
Andrena fuscipes Lyngjordbi Livskraftig (LC)
Andrena gravida Hvidbåndet jordbi Næsten truet (NT)
Andrena gelriae Rundbælgjordbi Regional uddød (RE)
Andrena haemorrhoa Havejordbi Livskraftig (LC)
Andrena hattorfiana Blåhatjordbi Livskraftig (LC)
Andrena helvola Æblejordbi Livskraftig (LC)
Andrena humilis Brunhalet jordbi Næsten truet (NT)
Andrena intermedia Rødkløverjordbi Ikke relevant (NA)
Andrena labialis Klintjordbi Livskraftig (LC)
Andrena labiata Blodjordbi Livskraftig (LC)
Andrena lapponica Blåbærjordbi Livskraftig (LC)
Andrena lathyri Vikkejordbi Sårbar (VU)
Andrena marginata Orange jordbi Truet (EN)
Andrena minutula Parksmåjordbi Livskraftig (LC)
Andrena minutuloides Gulerodsmåjordbi Utilstrækkelige data (DD)
Andrena morawitzi Feltjordbi Truet (EN)
Andrena nanula Pimpinellesmåjordbi Ikke relevant (NA)
Andrena nasuta Sydlig jordbi Ikke relevant (NA)
Andrena nigriceps Mørk sommerjordbi Livskraftig (LC)
Andrena nigroaenea Sortbrun jordbi Livskraftig (LC)
Andrena nigrospina Sort jordbi Næsten truet (NT)
Andrena nitida Glinsende jordbi Næsten truet (NT)
Andrena niveata Frynset småjordbi Regional uddød (RE)
Andrena nycthemera Pelset jordbi Ikke relevant (NA)
Andrena ovatula Gyveljordbi Sårbar (VU)
Andrena praecox Forårsjordbi Livskraftig (LC)
Andrena proxima Kørvelsmåjordbi Ikke relevant (NA)
Andrena ruficrus Lille pilejordbi Livskraftig (LC)
Andrena schencki Rød jordbi Regional uddød (RE)
Andrena semilaevis Skinnende småjordbi Livskraftig (LC)
Andrena similis Vissejordbi Utilstrækkelige data (DD)
Andrena simillima Lys sommerjordbi Ikke relevant (NA)
Andrena subopaca Skovsmåjordbi Livskraftig (LC)
Andrena synadelpha Bredrandet jordbi Utilstrækkelige data (DD)
Andrena tarsata Tormentiljordbi Næsten truet (NT)
Andrena thoracica Kystjordbi Truet (EN)
Andrena tibialis Lønjordbi Livskraftig (LC)
Andrena vaga Hvidbrystet jordbi Livskraftig (LC)
Andrena varians Slåenjordbi Næsten truet (NT)
Andrena viridescens Cyanjordbi Ikke relevant (NA)
Andrena wilkella Ærtejordbi Livskraftig (LC)
Tilbage til toppen af denne liste
Panurgus – strithårsbier (2 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten strithårsbier: Begge arter er livskraftige (LC).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Panurgus banksianus Stor strithårsbi Livskraftig (LC)
Panurgus calcaratus Lille strithårsbi Livskraftig (LC)

Halictidae – vejbier 61 arter

De danske vejbier (Halictidae) omfatter 61 forskellige arter, hvor størsteparten (31 arter) hører til slægten smalbier (Lasioglossum). Også slægten blodbier (Specodes) er velrepræsenteret med hele 17 arter.

Desvære har kun 46 % af familiens arter en gunstig rødlistestatus, idet blot 28 arter er vurderet som livskkraftige (LC).

4 arter af vejbier (Halictidae) er uddøde (RE), 4 er kritisk truede (CR) og 4 truede (EN).

Blandt de uddøde arter findes vores eneste skægbi, Rophites quinque­spinosus, så den danske natur er dermed en slægt fattigere. De andre uddøde arter af bier hører til slegterne: glansbier (Dufourea), hvor 1 art ud af 4 er uddød, vejbier (Halictus), hvor 1 art ud af 8 er uddød, og smalbier (Lasioglossum), med 1 art ud af 31 der ikke længere findes i Danmark.

Derudover er 7 arter af vejbier (Halictidae) vurderet som sårbare (VU) og 4 næsten truede (NT). 10 arter betragtes som ikke relevante at vurdere (NA).

Se nedenunder, hvilken rødlistekategori der gælder for hver eneste art af de danske vejbier – klik på slægt, for at åbne relevant oversigt i tabelform.

Rophites – skægbier (1 art)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten skægbier: 1 art uddød (RE).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Rophites quinquespinosus Skægbi Regional uddød (RE)
Dufourea – glansbier (4 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten glansbier: 1 art uddød (RE) og 3 arter truede (EN).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Dufourea dentiventris Overdrevglansbi Truet (EN)
Dufourea halictula Blåmunkeglansbi Truet (EN)
Dufourea inermis Klokkeglansbi Truet (EN)
Dufourea minuta Kurvglansbi Regional uddød (RE)
Halictus – vejbier (8 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten vejbier: 1 art uddød (RE), 2 arter kritisk truede (CR), 1 art sårbar (VU), 3 arter livskraftige (LC) og 1 art ikke relevant (NA).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Halictus compressus Knopurtvejbi Regional uddød (RE)
Halictus confusus Hedevejbi Livskraftig (LC)
Halictus leucaheneus Overdrevvejbi Kritisk truet (CR)
Halictus maculatus Bredhovedet vejbi Kritisk truet (CR)
Halictus quadricinctus Stor vejbi Sårbar (VU)
Halictus rubicundus Skovvejbi Livskraftig (LC)
Halictus sexcinctus Seksbåndet vejbi Ikke relevant (NA)
Halictus tumulorum Bronzevejbi Livskraftig (LC)
Tilbage til toppen af denne liste
Lasioglossum – smalbier (31 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten smalbier: 1 art uddød (RE), 1 art kritisk truet (CR), 1 art truet (EN), 4 arter sårbare (VU), 4 arter næsten truede (NT), 15 arter livskraftige (LC) og 5 arter ikke relevante (NA).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Lasioglossum aeratum Guldsmalbi Kritisk truet (CR)
Lasioglossum albipes Græslandsmalbi Livskraftig (LC)
Lasioglossum brevicorne Overdrevsmalbi Sårbar (VU)
Lasioglossum calceatum Moskussmalbi Livskraftig (LC)
Lasioglossum costulatum Klokkesmalbi Ikke relevant (NA)
Lasioglossum fratellum Sort smalbi Livskraftig (LC)
Lasioglossum fulvicorne Brunlig smalbi Sårbar (VU)
Lasioglossum laevigatum Sydlig smalbi Ikke relevant (NA)
Lasioglossum lativentre Finpunkteret smalbi Næsten truet (NT)
Lasioglossum leucopus Bronzesmalbi Livskraftig (LC)
Lasioglossum leucozonium Mat smalbi Livskraftig (LC)
Lasioglossum lucidulum Glinsende smalbi Livskraftig (LC)
Lasioglossum malachurum Hvidrandet smalbi Ikke relevant (NA)
Lasioglossum minutissimum Lille smalbi Livskraftig (LC)
Lasioglossum morio Metalsmalbi Livskraftig (LC)
Lasioglossum nitidiusculum Klintsmalbi Næsten truet (NT)
Lasioglossum nitidulum Smaragdsmalbi Sårbar (VU)
Lasioglossum parvulum Forvekslet smalbi Livskraftig (LC)
Lasioglossum pauxillum Lersmalbi Ikke relevant (NA)
Lasioglossum punctatissimum Punkteret smalbi Livskraftig (LC)
Lasioglossum quadrinotatum Tætpunkteret smalbi Livskraftig (LC)
Lasioglossum rufitarse Skovsmalbi Livskraftig (LC)
Lasioglossum semilucens Skinnende smalbi Livskraftig (LC)
Lasioglossum sexmaculatum Lys kantsmalbi Næsten truet (NT)
Lasioglossum sexnotatulum Mørk kantsmalbi Ikke relevant (NA)
Lasioglossum sexnotatum Plettet smalbi Regional uddød (RE)
Lasioglossum sexstrigatum Frynset smalbi Livskraftig (LC)
Lasioglossum tarsatum Klitsmalbi Næsten truet (NT)
Lasioglossum villosulum Hedesmalbi Livskraftig (LC)
Lasioglossum xanthopus Rustsmalbi Sårbar (VU)
Lasioglossum zonulum Zonesmalbi Truet (EN)
Tilbage til toppen af denne liste
Sphecodes – blodbier (17 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten blodbier: 1 art kritisk truet (CR), 2 arter sårbare (VU), 10 arter livskraftige (LC) og 4 arter ikke relevante (NA).

Sphecodes albilabris Stor blodbi Livskraftig (LC)
Sphecodes crassus Bred klintblodbi Livskraftig (LC)
Sphecodes ephippius Overdrevblodbi Livskraftig (LC)
Sphecodes ferruginatus Rustblodbi Kritisk truet (CR)
Sphecodes geoffrellus Lille blodbi Livskraftig (LC)
Sphecodes gibbus Skovblodbi Livskraftig (LC)
Sphecodes longulus Dværgblodbi Ikke relevant (NA)
Sphecodes marginatus Sydlig blodbi Ikke relevant (NA)
Sphecodes miniatus Pandeblodbi Livskraftig (LC)
Sphecodes monilicornis Græslandblodbi Livskraftig (LC)
Sphecodes niger Sort blodbi Sårbar (VU)
Sphecodes pellucidus Sandblodbi Livskraftig (LC)
Sphecodes puncticeps Punkteret blodbi Livskraftig (LC)
Sphecodes reticulatus Rynket blodbi Livskraftig (LC)
Sphecodes rubicundus Klintblodbi Sårbar (VU)
Sphecodes rufiventris Stribet blodbi Ikke relevant (NA)
Sphecodes spinulosus Sporeblodbi Ikke relevant (NA)
Tilbage til toppen af denne liste

Melittidae – sommerbier (8 arter)

To ud af familiens 8 arter er kun kendt fra enkelte ældre fund og forgæves eftersøgt nær deres tidligere lokaliteter og er derfor henført til kategorien vurdering ikke mulig (NA).

Af de resterende arter er 1 art (guldbuksebi, Dasypoda suripes) vurderet som kritisk truet (CR), 1 art som sårbar (VU) og 4 som livskraftige.

Se nedenunder, hvilken rødlistekategori der gælder for hver eneste art af de danske sommerbier – klik på slægt, for at åbne relevant oversigt i tabelform.

Dasypoda – buksebier (2 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten buksebier: 1 art kritisk truet (CR) og 1 art livskraftig (LC).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Dasypoda hirtipes Pragtbuksebi Livskraftig (LC)
Dasypoda suripes Guldbuksebi Kritisk truet (CR)
Melitta – høstbier (4 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten høstbier: 1 art sårbar (VU), 2 arter livskraftige (LC) og 1 art ikke relevant (NA).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Melitta haemorrhoidalis Rødhalet høstbi Livskraftig (LC)
Melitta leporina Lucernebi Livskraftig (LC)
Melitta nigricans Kattehalebi Ikke relevant (NA)
Melitta tricincta Rødtopbi Sårbar (VU)
Macropis – oliebier (2 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten oliebier: 1 art livskraftig (LC) og 1 art ikke relevant (NA).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Macropis europaea Hvidbenet oliebi Livskraftig (LC)
Macropis fulvipes Gulbenet oliebi Ikke relevant (NA)

Megachilidae – bugsamlerbier (49 arter)

Familien bugsamlerbier omfatter her i landet hele 11 forskeligge slægter af bier, hvor de mest talrige er bladskærerbier (Megachile) med 13 arter og murerbier (Osmia) med 12 arter. Men 14 ud af de 49 arter, der er opført på den samlede checkliste over danske bier, er nu henført til kategorien ikke relevante (NA), da vurderingen var ikke mulig for disse arters vedkommende.

Blandt de resterende, vurderede arter, har vi inden for denne familie 2 arter, der er vurderet som kritisk truede (CR), 1 art, der er vurderet som truet (EN), 6 arter opført som sårbare (VU) og 4 som næsten truede (NT). Begge de kritisk truede arter hører til slægten murerbier (Osmia).

Kun 22 arter ud af 49 er vurderet som livskraftige (LC).

Se nedenunder, hvilken rødlistekategori der gælder for hver eneste art af de danske bugsamlerbier – klik på slægt, for at åbne relevant oversigt i tabelform.

Heriades – hulbier (1 art)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten hulbier: 1 art næsten truet (NT).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Heriades truncorum Hulbi Næsten truet (NT)
Hoplitis – gnavebier (4 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten gnavebier: 1 art sårbar (VU), 1 art livskraftig (LC) og 2 arter ikke relevante (NA).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Hoplitis adunca Slangehovedbi Ikke relevant (NA)
Hoplitis anthocopoides Murergnavebi Sårbar (VU)
Hoplitis claviventris Gulsporet gnavebi Livskraftig (LC)
Hoplitis leucomelana Sortsporet gnavebi Ikke relevant (NA)
Hoplosmia – tornbier (1 art)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten tornbier: 1 art sårbar (VU).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Hoplosmia spinulosa Tornbi Sårbar (VU)
Chelostoma – saksebier (3 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten saksebier: Alle 3 arter er livskraftige (LC).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Chelostoma campanularum Lille saksebi Livskraftig (LC)
Chelostoma florisomne Ranunkelsaksebi Livskraftig (LC)
Chelostoma rapunculi Stor saksebi Livskraftig (LC)
Osmia – murerbier (12 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten murerbier: 2 arter kritisk truede (CR), 1 art sårbar (VU), 1 art næsten truet (NT), 4 arter livskraftige (LC) og 4 arter ikke relevante (NA).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Osmia aurulenta Guldmurerbi Livskraftig (LC)
Osmia bicornis Rød murerbi Livskraftig (LC)
Osmia brevicornis Sydlig murerbi Ikke relevant (NA)
Osmia caerulescens Blå murerbi Livskraftig (LC)
Osmia cornuta Tidlig murerbi Ikke relevant (NA)
Osmia leaiana Kurvmurerbi Livskraftig (LC)
Osmia maritima Kystmurerbi Næsten truet (NT)
Osmia niveata Knopurtmurerbi Kritisk truet (CR)
Osmia parietina Ærtemurerbi Ikke relevant (NA)
Osmia pilicornis Skovmurerbi Kritisk truet (CR)
Osmia uncinata Overdrevmurerbi Sårbar (VU)
Osmia xanthomelana Stor murerbi Ikke relevant (NA)
Tilbage til toppen af denne liste
Trachusa – harpiksbier (1 art)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten harpiksbier: 1 art ikke relevant (NA).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Trachusa byssina Harpiksbi Ikke relevant (NA)
Stelis – panserbier (5 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten panserbier: 2 arter sårbare (VU), 1 art livskraftig (LC) og 2 arter ikke relevante (NA).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Stelis breviuscula Vægpanserbi Ikke relevant (NA)
Stelis minuta Lille panserbi Ikke relevant (NA)
Stelis ornatula Plettet panserbi Livskraftig (LC)
Stelis phaeoptera Sort panserbi Sårbar (VU)
Stelis punctulatissima Båndet panserbi Sårbar (VU)
Anthidiellum – krukkebier (1 art)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten krukkebier: 1 art ikke relevant (NA).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Anthidiellum strigatum Krukkebi Ikke relevant (NA)
Anthidium – uldbier (2 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten uldbier (Anthidium): Begge arter er livskraftige (LC).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Anthidium manicatum Stor uldbi Livskraftig (LC)
Anthidium punctatum Lille uldbi Livskraftig (LC)
Megachile – bladskærerbier (13 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten bladskærerbier: 1 art sårbar (VU), 1 art næsten truet (NT), 7 arter livskraftige (LC) og 4 arter ikke relevante (NA).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Megachile alpicola Lille bladskærerbi Ikke relevant (NA)
Megachile analis Hedebladskærerbi Næsten truet (NT)
Megachile apicalis Sydlig bladskærerbi Ikke relevant (NA)
Megachile centuncularis Rosenbladskærerbi Livskraftig (LC)
Megachile circumcincta Ærtebladskærerbi Livskraftig (LC)
Megachile lagopoda Stor bladskærerbi Livskraftig (LC)
Megachile lapponica Gederamsbladskærerbi Livskraftig (LC)
Megachile leachella Klitbladskærerbi Livskraftig (LC)
Megachile maritima Kystbladskærerbi Sårbar (VU)
Megachile nigriventris Sortbørstet bladskærerbi Ikke relevant (NA)
Megachile rotundata Lucernebladskærerbi Ikke relevant (NA)
Megachile versicolor Flerfarvet bladskærerbi Livskraftig (LC)
Megachile willughbiella Træboende bladskærerbi Livskraftig (LC)
Tilbage til toppen af denne liste
Coelioxys – keglebier (6 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten keglebier: 1 art truet (EN), 1 art næsten truet (NT) og 4 arter livskraftige (LC).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Coelioxys conica Hedekeglebi Livskraftig (LC)
Coelioxys conoidea Stor keglebi Truet (EN)
Coelioxys elongata Slank keglebi Livskraftig (LC)
Coelioxys inermis Havekeglebi Livskraftig (LC)
Coelioxys mandibularis Klitkeglebi Livskraftig (LC)
Coelioxys rufescens Rustkeglebi Næsten truet (NT)

Apidae – langtungebier (81 arter)

Familien langtungebier omfatter i Danmark hele 10 slægter, hvor de talrigeste er slægten hvepsebier (Nomada) med 35 arter, og slægten Bombus med 29 arter af humlebier og snyltehumler.

Ud af i alt 81 arter af langtungebier er 9 arter vurderet som regional uddøde (RE). Der er tale om 3 arter af hvepsebier, 1 art vægbier (Anthophora), 1 art sørgebier (Melecta) og – ikke overraskende – 4 arter blandt humlebier og snyltehumler: Steppehumle Bombus cullumanus, frugthumle Bombus pomorum og klokkesnyltehumle Bombus quadricolor – der alle var vurderet som regional uddøde (RE) allerede i 2009 – samt felthumle Bombus ruderatus, der i 2009 var opført som kritisk truet (CR), men er nu også vurderet som uddød (RE).

Humlebier og snyltehumler er faktisk den eneste slægt af danske bier, der er tidligere rødliste­vurderet (Madsen, 2009).

Udover at vi nu har 4 humlebiarter opført på rødlisten som uddøde, mod tidligere 3, fik vi også 2 andre arter overført til en mere truet kategori, end de var ved forrige vurdering: Skovhumle Bombus sylvarum fik ændret status fra næsten truet (NT) til truet (EN) og enghumle Bombus veteranus fra sårbar (VU) til truet (EN).

To andre arter i humlebislægten, agersnyltehumle Bombus campestris og foranderlig humle Bombus humilis, har fået tildet en mindre truet kategori nu, end ved den forrige vurdering. De fik opgraderet deres status fra henholdsvis næsten truet (NT) til livskraftig (LC) for agersnyltehumles vedkommende og fra sårbar (VU) til næsten truet (NT) for foranderlig humle.

Samlet set er 9 arter blandt langtungebierne vurderet i 2019 som uddøde (RE), 8 arter som kritisk truede (CR), 7 arter som truede (EN), 2 arter som sårbare (VU), 8 arter som næsten truede (NT). Ingen langtungebier er henført til kategorien utilstrækkelige data (DD), men 6 er kategoriseret som ikke relevante (NA).

I alt 41 arter af langtungebier fik i 2019 tilkendt rødlistestatus som livskraftig (LC).

Se nedenunder, hvilken rødlistekategori der gælder for hver eneste art af de danske langtungebier – klik på slægt, for at åbne relevant oversigt i tabelform.

Xylocopa – tømrerbier (1 art)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten tømrerbier: 1 art ikke relevant (NA).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Xylocopa violacea Tømrerbi Ikke relevant (NA)
Nomada – hvepsebier (35 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten hvepsebier: 3 arter uddøde (RE), 5 arter kritisk truede (CR), 3 arter truede (EN), 2 arter sårbare (VU), 4 arter næsten truede (NT), 16 arter livskraftige (LC) og 2 arter ikke relevante (NA).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Nomada alboguttata Sandhvepsebi Næsten truet (NT)
Nomada argentata Sølvhvepsebi Regional uddød (RE)
Nomada armata Blåhathvepsebi Næsten truet (NT)
Nomada baccata Lille sandhvepsebi Truet (EN)
Nomada distinguenda Rødlig dværghvepsebi Ikke relevant (NA)
Nomada fabriciana Fabricius’ hvepsebi Livskraftig (LC)
Nomada ferruginata Forårshvepsebi Livskraftig (LC)
Nomada flava Gulbåndet hvepsebi Livskraftig (LC)
Nomada flavoguttata Lille hvepsebi Livskraftig (LC)
Nomada flavopicta Prikket hvepsebi Livskraftig (LC)
Nomada fucata Pragthvepsebi Livskraftig (LC)
Nomada fulvicornis Gul hvepsebi Livskraftig (LC)
Nomada fuscicornis Mørk hvepsebi Truet (EN)
Nomada goodeniana Sortgul hvepsebi Livskraftig (LC)
Nomada guttulata Dråbehvepsebi Kritisk truet (CR)
Nomada integra Rød hvepsebi Kritisk truet (CR)
Nomada lathburiana Stor pilehvepsebi Livskraftig (LC)
Nomada leucophthalma Tidlig hvepsebi Livskraftig (LC)
Nomada marshamella Majhvepsebi Livskraftig (LC)
Nomada moeschleri Løvskovhvepsebi Sårbar (VU)
Nomada mutabilis Overdrevhvepsebi Ikke relevant (NA)
Nomada obscura Lille pilehvepsebi Kritisk truet (CR)
Nomada obtusifrons Fladkilet hvepsebi Kritisk truet (CR)
Nomada opaca Skovhvepsebi Regional uddød (RE)
Nomada panzeri Parkhvepsebi Livskraftig (LC)
Nomada roberjeotiana Høsthvepsebi Truet (EN)
Nomada ruficornis Havehvepsebi Livskraftig (LC)
Nomada rufipes Lynghvepsebi Livskraftig (LC)
Nomada sheppardana Mørk dværghvepsebi Livskraftig (LC)
Nomada signata Bredbåndet hvepsebi Livskraftig (LC)
Nomada similis Rødbrun hvepsebi Næsten truet (NT)
Nomada stigma Frynset hvepsebi Sårbar (VU)
Nomada striata Ærtehvepsebi Næsten truet (NT)
Nomada succincta Gulbenet hvepsebi Kritisk truet (CR)
Nomada villosa Vikkehvepsebi Regional uddød (RE)
Tilbage til toppen af denne liste
Biastes – perlebier (1 art)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten perlebier: 1 art kritisk truet (CR).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Biastes truncatus Perlebi Kritisk truet (CR)
Epeoloides – pragtbier (1 art)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten pragtbier: 1 art ikke relevant (NA).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Epeoloides coecutiens Pragtbi Ikke relevant (NA)
Epeolus – filtbier (3 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten filtbier: 1 art næsten truet (NT) og 2 arter livskraftige (LC).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Epeolus alpinus Klitfiltbi Næsten truet (NT)
Epeolus cruciger Hedefiltbi Livskraftig (LC)
Epeolus variegatus Smal filtbi Livskraftig (LC)
Eucera – langhornsbier (1 art)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten langhornsbier: 1 art livskraftig (LC).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Eucera longicornis Langhornsbi Livskraftig (LC)
Anthophora – vægbier (7 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten vægbier: 1 art uddød (RE), 1 art kritisk truet (CR), 1 art truet (EN), 3 arter livskraftige (LC) og 1 art ikke relevant (NA).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Anthophora aestivalis Pragtvægbi Kritisk truet (CR)
Anthophora bimaculata Lille vægbi Ikke relevant (NA)
Anthophora furcata Galtetandvægbi Livskraftig (LC)
Anthophora plagiata Humlevægbi Regional uddød (RE)
Anthophora plumipes Forårsvægbi Livskraftig (LC)
Anthophora quadrimaculata Havevægbi Livskraftig (LC)
Anthophora retusa Sort vægbi Truet (EN)
Melecta – sørgebier (2 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten sørgebier: 1 art uddød (RE) og 1 art livskraftig (LC).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Melecta albifrons Plettet sørgebi Livskraftig (LC)
Melecta luctuosa Pragtsørgebi Regional uddød (RE)
Bombus – humlebier og snyltehumler (29 arter)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten humlebier og snyltehumler: 4 arter uddøde (RE), 1 art kritisk truet (CR), 3 arter truede (EN), 3 arter næsten truede (NT) og 18 arter livskraftige (LC).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Bombus barbutellus Havesnyltehumle Truet (EN)
Bombus bohemicus Lys jordsnyltehumle Livskraftig (LC)
Bombus campestris Agersnyltehumle Livskraftig (LC)
Bombus cryptarum Pilejordhumle Livskraftig (LC)
Bombus cullumanus Steppehumle Regional uddød (RE)
Bombus distinguendus Kløverhumle Kritisk truet (CR)
Bombus hortorum Havehumle Livskraftig (LC)
Bombus humilis Foranderlig humle Næsten truet (NT)
Bombus hypnorum Hushumle Livskraftig (LC)
Bombus jonellus Hedehumle Livskraftig (LC)
Bombus lapidarius Stenhumle Livskraftig (LC)
Bombus lucorum Lys jordhumle Livskraftig (LC)
Bombus magnus Kravejordhumle Livskraftig (LC)
Bombus muscorum Moshumle Livskraftig (LC)
Bombus norvegicus Hussnyltehumle Livskraftig (LC)
Bombus pascuorum Agerhumle Livskraftig (LC)
Bombus pomorum Frugthumle Regional uddød (RE)
Bombus pratorum Lille skovhumle Livskraftig (LC)
Bombus quadricolor Klokkesnyltehumle Regional uddød (RE)
Bombus ruderarius Græshumle Næsten truet (NT)
Bombus ruderatus Felthumle Regional uddød (RE)
Bombus rupestris Stensnyltehumle Livskraftig (LC)
Bombus soroeensis Klokkehumle Livskraftig (LC)
Bombus subterraneus Jordboende humle Næsten truet (NT)
Bombus sylvarum Skovhumle Truet (EN)
Bombus sylvestris Skovsnyltehumle Livskraftig (LC)
Bombus terrestris Mørk jordhumle Livskraftig (LC)
Bombus vestalis Mørk jordsnyltehumle Livskraftig (LC)
Bombus veteranus Enghumle Truet (EN)
Tilbage til toppen af denne liste
Apis – honningbier (1 art)

Fordeling på rødlistekategorier inden for slægten honningbier: 1 art ikke relevant (NA).

Videnskabelig navn Dansk navn Rødliste kategori
Apis mellifera Honningbi Ikke relevant (NA)

 

Referencer:

  1. Madsen, H.B. (2019): Bier. I Moeslund, J.E. m.fl. (red.): Den danske Rødliste 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. redlist.au.dk.
  2. Madsen, H.B. (2009): Humlebier. In: P. Wind (red.): Den danske rødliste. Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur (B-FDC). Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.
  3. Moeslund, J.E. m.fl. (red.), (2019): Den danske Rødliste 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. redlist.au.dk.

 

 

Se også:

 

Siden oprettet den 23. januar 2020