Den første rødliste over alle danske bier er publiceret

Kilde: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Vi er glade for at kunne fortælle, at den længe ventede første danske rødliste over alle bier blev endeligt publiceret i dag (den 15. januar 2020). Men glæden stilner hurtigt af ved en gennem­gang af rødlistens opgørelse over status og udviklings­tendenser for de danske bier.

Den danske Rødliste 2019 – Bier

Madsen, H.B., (2019): Bier. I Moeslund, J.E. m.fl. (red.): Den danske Rødliste 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. redlist.au.dk.

Den danske Rødliste 2019 omhandler alle 292 danske arter af bier. De fleste af dem, betragtes som en del af den danske natur, men 48 arter optræder tilfældigt eller er under etablering. Det har således været relevant, kun at rødlistevurdere 244 ud af de 292 biarter.

Af de 244 rødlistevurderede arter er:

  • 19 arter (8 %) regionalt uddød (RE) og helt forsvundet fra den danske natur.
  • 18 arter (7 %) kritisk truede (CR) og har således ekstremt høj risiko for at uddø i den vilde natur.
  • 17 arter (7 %) truede (EN) og har dermed meget stor risiko for at uddø i den vilde natur.
  • 21 arter (9 %) sårbare (VU) og har således stor risiko for at uddø i den vilde natur.
  • 26 arter (11 %) næsten truede (NT), hvilket betyder at de er tæt på at opfylde kriterierne for at være truede (kritisk truet, truet eller sårbar).
  • 6 arter (3 %) utilstrækkelige data (DD) om udbredelse, forekomst og bestandsstatus til en vurdering af deres risiko for at uddø.
  • 137 arter (56 %) livskraftige (LC) og dermed i mindre fare for at uddø end de rødlistede arter.

48 biarter (16 % af alle 292 bier) er betragtet som ikke relevante (NA) at vurdere, da de optræder tilfældigt eller er under etablering. Ingen arter er henført til kategorien ikke vurderet (NE).

Rødlistekategorier

De ni rødliste­kategorier, som viser artens risiko for at uddø: Regionalt uddød (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT), utilstræk­kelige data (DD), livs­kraftig (LC), ikke relevant (NA) og ikke vurderet (NE). Bemærk at det er kun de rød­listede arter til­sammen med arter kategori­seret som livs­kraftige, der kan omtales som rødliste­vurderede. Kilde: Den danske Rødliste 2019.

I Den danske Rødliste 2019 er samtlige arter af bier, vi kender fra Danmark, behandlet efter IUCN´s rødlistekriterier (Moeslund et al. 2015 efter IUCN 2012a, IUCN 2012b og IUCN 2016).

Bierne er rødlistevurderet af Henning Bang Madsen, og kvalitetssikret af Hans Thomsen Schmidt.

Sammenfatning og alle vurderinger

En kort sammenfatning over biernes nye, komplette rødliste kan du læse på Den Danske Rødlistes website.

I sammenfatningen får du en oversigt over rødlistestatus for alle danske bier, over udviklings­tendenser for truede og næsten truede arter fordelt på levesteder (græsland, byer, skove, klit/strand, heder, agerland, enge, moser, strandeng) og substrater/kulstofkilder. Oversigterne er illustreret med diagrammer og tabeller.

Samme sted finder du en udførlig gennemgang af trusler mod bierne og en grundlæggende information om danske bier, samt link til alle rødlistens vurderinger, hvor du under Taxonomi, skal vælge gruppen: Bier.
 

Links:

 

Se også:

 

Redigeret den 28. januar 2020

 

Etiket: