Vilde bier på golfbanen?

Hushumle og honningbi i brombær på Sorø Golfklubs baner. Foto © Lise Hansted (pressefoto, Danmarks Biavlerforening)

Hushumle og honning­bi i brombær på Sorø Golf­klubs baner. Foto © Lise Hansted.

Golfbaner er måske ikke lige dét, hvad vi almin­de­lig­vis forbinder med bio­diversitet eller med natur­begrebet. Kort­lægningen af bier på Sorø Golf­klubs område viser dog, at også golf­klub­ber kan rumme og under­støtte en varieret bifauna, inklusive nogle af vores sjældne biarter.

Under­søgelsen på Sorø Golfklub

Danmarks Biavler­forening har i 2020 gennem­ført et projekt på Sorø Golf­klub, der havde til formål at vurdere de bivenlige tiltag, der allerede fandtes på golfbanen, og komme med forslag til for­bedring af ind­satsen. Projektet kan således ses som en videre­førelse af foreningens store kampagne, omtalt her på vildebier.dk i 2018.

Her skal vi måske lige nævne, at med ‘bivenlige’ menes der ikke alene tiltag møntet på honning­bien, men også tiltag til gavn for vores vilde biarter.

I forbindelse med besigti­gel­serne på golf­klub­bens arealer blev der gennem­ført et omfat­tende registre­ring af både bier og de blom­strende planter. Der blev udvalgt otte faste steder til ind­samling af bier på området ved hjælp af fang­bakker i gul, hvid og blå farve. Disse fælde­stationer var aktive en uge hver måned i perioden fra april til august 2020.

Udover honning­bien, blev der i løbet af sæsonen samlet fanget i alt 317 eksem­plarer af bier af 45 forskellige arter inden for 11 forskellige slægter. Hoved­parten af fangsten var bier til­hørende vores almin­de­lige, ikke truede arter.

En af de mere sjældne, klokke­humlen (Bombus soroeensis), kunne stadig­væk påvises i området. Arten er beskrevet og navn­givet i 1776 af J. C. Fabricius, som har fundet den for første gang netop ved Sorø, som bien er opkaldt efter.

Andre, ikke almin­de­lige arter fundet på golf­klubens arealer er slåen­jordbi (Andrena varians) og den meget sjældne dråbe­hvepsebi (Nomada guttulata), der er foder­snylter på jord­blod­bien (Andrena labiata), som også er fundet ved under­søgelsen.

Omkring de opsatte insekt­fælder blev der i alt registreret 102 forskellige, insekt­bestøvende blomster­arter fra 30 plante­slægter. Ved siden af ind­samling af bier og registrering af blomster ved de 8 stationer, blev hele området tillige vurderet hvad angår potentielle leve­steder for bierne.

Rapporten om bier og blomster på golf­banen

Under­søgelsens resultater blev publiceret i rapporten udgivet af Dan­marks Biavler­forening i januar 2021. Rapporten er frit tilgænelig på www.bivenlig.dk.

Lise Hansted & Asger Søgaard Jørgensen (2021): Bier og blomster på Sorø golfklubs baner 2020. Tema­hæfte, 72 sider. Dan­marks Biavler­forening.

Rapporten indeholder en detal­jeret beskri­velse af resultater både samlet for hele golf­klubben og separat for hver af de otte stationer. Udover en gennem­gang af de regi­stre­rede blom­ster og bier er der for hver station også inkluderet forslag til for­bedring af for­hold for bierne på det omgivende areal.

Appendiks-sektionen indeholder tabeller med en over­sigt over samtlige registre­rede arter af bier (antal pr. station og antal pr. måned) og en oversigt over alle fundne blomster­planter (igen pr. station og samlet pr. måned).

Der findes også en kort beskrivelse af alle 46 biarter fundet på Sorø Golfbane og generelle anbefalinger til bivenlige golfbaner.

Hvordan fungerer de enlige bier og humlebifamilier?

Appendikset indeholder også tre formidlings­artikler med en fælles­titel ‘Sådan fungerer en…’, som om­handler hen­holdsvis de enlige bier, humle­bier og honning­bier.

Artiklerne om de enlige bier og humlebier beskriver biernes livs­cyklus, leve­steder, føde­krav og bestøv­ning. Der nævnes også fare ved brugen af både insekt­midler og ukrudts- og svampe­midler.

For honning­bierns ved­kom­mende fokuserer artiklen på livet i stadet og ind­samling af pollen og nektar.
 

Læs også:

 

Links:

 

Oprettet den 4. marts 2021

Etiket: , , ,