Idékatalog fra Sydfyn

Mælkekvæg på Lyø. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

Baggrund for projektet

I forbindelse med national­park­undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav blev der oprettet en Natur­gruppe, som har arbejdet med at udpege og beskrive de vigtigste indsats­områder inden for naturforvaltningen, såfremt der etableres en nationalpark.

Et af hovedformålene med de danske nationalparker er at bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed i områder med natur af national interesse. Men et stort spørgsmål er om vi i dag overhoved kan sikre os en varieret natur uden et større hensyntagen til de bestøvende insekter?

Hvis de værdifulde naturtyper, der findes i den foreslåede nationalpark, skal beholde deres planterigdom og undgå at udvikle sig til ensformige og artsfattige kultur­landskaber, må vi sikre en bedre bestøvning i området for dermed at styrke naturens kvalitet.

Tilstrækkelig store populationer af bestøvende insekter, og en god spredning af disse populationer i området, er afgørende for at kvalitets­målene kan realiseres i nationalparken. Derfor valgte jeg de bestøvende insekter som hoved­temaet for mit arbejde i Natur­gruppen.

Forslag til beskyttels­programmet

For at stoppe tabet af bestøvende insekter og vende udviklingen foreslår jeg i rapporten til styre­gruppen for nationalpark­undersøgelsen et tretrins program med nøgle­ordene: overblik – beskyttelse – genopretning.

Det er dog meningen at disse 3 trin skal igangsættes samtidig og forløbe parallelt, så vilkårene for de bestøvende insekter forbedres hurtigst muligt, og udviklingen stabiliseres i takt med, at der indløber nye resultater af felt­arbejde og forskning. Samtidig vil basis for beskyttelses­arbejdet forandres takket være formidling, forvaltning, lovændringer og de praktiske effekter af naturplejen.

For at få et samlet overblik over omfanget af den for­nødne indsats, vil det blive nødvendigt at udarbejde en særskilt analyse for under­søgelses­området, som bør indeholdende:

  • Status over forekommende bier (samt svirrefluer, sommer­fugle og andre bestøvende insekter), med fordeling på de relevante naturtyper.
  • Kortlægning af biernes levesteder og eksisterende flerårige fødekilder, samt vurdering af eksisterende og forventede trusler.

Se de mange forslag fra projektets idékatalog i de fire efterfølgende indlæg.

Læs også:

Referencer:

  1. Gram-Jensen, M. (2010): Bestøvende insekter som indsatsområde? Baggrunds­beskrivelse med forslag til et bredt beskyttelses­program. Naturgruppen, National­park­undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav.
  2. Gram-Jensen, M. (2011): Beskyttelse af vildtlevende bier og andre bestøvere – en udfordring for naturforvaltningen. Poster. Bio­diversitets­symposiet 2011, Aarhus Universitet.