Ny dansk rapport om insekters tilbagegang

Kilde: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Kjær C., Ehlers B., Bruus M., Hansen M.D.D., Hansen R.R., Holmstrup M., Høye T.T., Jensen J., Offenberg J., Strandberg B., Strandberg M. & Wiberg-Larsen P. (2020): Insekters tilbagegang. Hvilke insekter går tilbage, hvorfor og hvad kan der gøres? Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Videnskabelig rapport nr. 388, 106 s.

Sammenfatning af rapporten

Insekters tilbagegang. Hvilke insekter går tilbage, hvorfor og hvad kan der gøres? Aarhus UniversitetDen nye rådgivnings­rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi undersøger baggrunden for at insekter er gået tilbage. Tilbage­gangen er tydeligst for sommer­fugle, bier og løbe­biller.

Det er gennem­gående, at arter, der enten har en begrænset sprednings­evne, er specialister, er tilknyttet nærings­fattige habitater eller lever i områder med lav landskabs­diversitet, alle går tilbage.

Analyser af rødliste­data under­støtter de tendenser, som er beskrevet i litteraturen, men tilføjer nogle flere insekt­ordener til rækken af truede insekt­grupper.

Det er blandt andet ordner, som indeholder insekt­familier, der ikke er specialister eller sprednings­begrænsede, men som er afhængige af ressourcer, som ikke længere er så almindelige som tidligere (blomster, dødt ved, ådsler, møg, og specifikke planter). Hertil kommer, at der er nogle arter, som kræver specielle fysiske forhold. De omfatter vandløbs­arter og arter, der er tilknyttet tørre, solrige og nærings­fattige habitater.

Rapporten gennemgår, hvilke forhold, der er af betydning for at de forskellige insekter trives. På baggrund disse levevilkår, diskuteres de eksterne faktorer, der kan påvirke insekterne.

Påvirknings­faktorerne omfatter således: Habitat­ødelæggelse og fragmentering, forurening (sprøjte­midler, organisk stof, kvæl­stof­/fosfor, veterinære lægemidler og lys­forurening), invasive arter, klima­forandringer og forvaltning af levesteder.

På den baggrund anbefales en række overordnede tiltag, der kan forbedre vilkårene for arter, der er truede og i tilbage­gang.

Generelle anbefalinger til gavn for insekterne

  • Sikre større og mere sammen­hængende natur­arealer.
  • Beskytte eksisterende lysåben- og skovnatur for at tilgodese de sprednings­begrænsede arter og de arter, der udnytter ressourcer, som specifikt forekommer i de nævnte naturtyper.
  • Undlade hugst af veteran­træer og skabe mere urørt skov.
  • Etablere græsning på større arealer og tilpasse græsnings­intensiteten til arealets produktivitet­/naturtype.
  • Reducere landbrugets påvirkning med kvælstof og pesticider i overgangs­zoner mellem landbrug og naturarealer samt udvide randzoner omkring vandløbs­habitater og midlertidige vandhuller for herved reducere tilførslen af kvælstof og sprøjtemidler.
  • I byområder sikre så store grønne arealer som muligt med en varieret vegetation og reducere lys­forureningen.
  • Optimere småbiotoper i agerlandet og bylandskabet med større arealer, ved reduktion i slåning af arealerne samt ved udplantning/såning af hjemme­hørende blomster.
  • Sikre, at levende hegn gøres bredere med en udviklet fodpose, og at hegnene skærmes med bufferzoner for påvirkninger af sprøjte­midler og kvælstof­tilførsel.

Kilde: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Teksten er redigeret.

Links:

 

Oprettet den 21. august 2020

Etiket: ,