Trusler og årsager til tabet

De store tab af bestøvende insekter, der rapporteres om i de seneste årtier, indikerer en alvorlig global forringelse af levesteder og forurening af miljøet.

En af de største trusler mod de vildtlevende bestøvere og deres overlevelses­muligheder er den mangeårige og voksende brug af pesticider og andre kemiske midler i landbruget.

Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk
Derefter kommer mangel på egnede fødeemner og redepladser i naturen som følge af landbrugets struktur­udvikling og intensivering af driften.

Marksammenlægninger og fragmentering af insekternes levesteder, opdyrkning eller tilgroning af enge og overdrev, oppløjning af tidligere braklagte arealer og rydning af gamle krat er skyld i en tiltagende forarmelse af vores kultur­landskaber.

Biernes fødekilder trues også af unødig og over­dreven brug af herbicider samt overdreven vedlige­holdelse af motorvejs­skråninger, vej­rabatter og jernbane­strækninger.

Også biavlere oplever i de seneste år massive tab af bifamilier. For honningbiens ved­kommende skal der til de allerede nævnte årsager tilføjes: Bisygdomme, her især virussygdomme i kølevandet på varroamidens hærgen, biavlens driftsteknik og indsnævring af den genetiske variation af arten som følge af avlen.

Læs også: