Bier i Møn Biosfære­område

Kilde: Madsen & Rasmussen, 2020 & Vordingborg Kommune, 2017

Biosfære Møn og de vilde bier

I forbindelse med at Møn og omkringliggende øer har i 2017 opnået status som UNESCO Biosphere Reserve, blev bierne valgt til områdets signatur-­tema, blandt andet for at inspirere til borgerprojekter i området.

At netop bierne blev valgt, skyldes en bekymring over at antallet af især vilde bier falder markant, og en forventning om at Møn Biosfære­området vil bidrage til at skabe bedre vilkår for bierne læser vi i udviklings- og handleplanen for Møn Biosfæreområdet. Derfor blev der besluttet at indlede samarbejde omkring den aktuelle forskning og slutte sig til nationale netværk.

Møn var tilbage i tiden en yndet område for indsamling af insekter, og unikke historiske eksemplarer af bier findes bevaret i den entomologiske samling på Zoologisk Museum i København.

I perioden mellem 1852 og 1975 var 61 forskellige arter af bier indsamlet og dokumenteret fra Møn. Men da vi samlet kender fra Danmark næsten 300 forskellige arter af bier, kunne der forventes yderligere en del andre biarter fra Møn Biosfereområde.

Kortlægning af bifauna på Møn og Nyord

Følgende otte fælde­lokaliteter blev udvalgt til undersøgelsen: Hårbølle Pynt, Slotshaven kystklint, Jydelejet, Hundevæng Overdrev, Høvblege, Busemarke Mose (kystklinten), Ulvshale Hede og Ulvshale Skanse.

Bierne blev indsamlet i 2018 og 2019 ved hjælp af fangbakker, opstillet i fem perioder på ca. en uge hver, samt supplerende ved hjælp af insektnet. Det sidste især i løbet af tre feltdage, afholdt i juni 2019. Udover de faste otte fælde­lokaliteter, blev der ved felt­indsamlingerne yderligere gennemsøgt flere andre steder på Møn.

Også bier, indsamlet i forbindelse med et bachelorprojekt fra Københavns Universitet på Nyord (Nielsen 2018), indgår i den aktuelle artsliste over bier i Møn Biosfære­område på siderne 33-35 i rapporten:

Madsen, H. B. & Rasmussen, C. (2020): Vilde bier på Møn. 87 s.

I løbet af den toårige undersøgelse blev der fundet 24 arter af bier, som er nye for Biosfære Møn (Møn og Nyord). Den samlede liste over bier kendt fra Møn omfatter nu i alt 141 arter, hvoraf 14 arter ikke er genfundet siden 1974, 80 arter kun er fundet efter 1974, mens 47 er fundet i begge perioder.

Alle de almindeligt forekommende danske slægter af bier kendes nu fra Møn. De slægter der endnu mangler at blive registreret i området er enten slægter der forekommer meget lokalt (Dufourea og Biastes), har været tilfældige strejfere eller er helt forsvundet fra Danmark (Anthidiellum, Rophites og Trachusa), eller slægter der nyligt er indvandret og endnu ikke registreret fra Møn (Xylocopa, Epeoloides).

To andre slægter (Heriades og Stelis) må forventes at kunne forekomme på Møn, men er endnu ikke observeret.

Antal bier i Danmark vs. Møn (familier og slægter). Kilde: Madsen & Rasmussen, 2020

Sjældne og rødlistede bier i Biosfære­området

Flere sjældne arter kunne føjes til listen over bier kendt fra Møn. Her kan især fremhæves sporeblodbien (Sphecodes spinulosus), der inden da var kun kendt ved to ældre fund fra Danmark. Du kan læse om fundet på siden: Spektakulær fund på Møn.

Af andre sjældne arter kan bl.a. nævnes dværgblodbi (Sphecodes longulus), sort jordbi (Andrena nigrospina), smaragdsmalbi (Lasioglossum nitidulum), rustsmalbi (Lasioglossum xanthopus), stor vejbi (Halictus quadricinctus), løvskovhvepsebi (Nomada moeschleri), gulbenet hvepsebi (Nomada succincta), tornbi (Hoplosmia spinulosa) og to murerbier: Knopurtmurerbi (Osmia niveata) og overdrevmurerbi (Osmia uncinata).

I alt kendes der nu 31 rødlistede arter fra Biosfære Møn, hvoraf flere er opmærksom­hedskrævende og truede arter. De omtales alle på siderne 39-50 i rapporten.

Formidlings­arterne

Forfatterne har i rapporten udpeget og gennem­gået en række såkaldte formidlings­arter, hvilket her vil sige: Lokale arter af bier, der er velegnet til formidling i Møn Biosfære­område. Formidlings­arterne er udvalgt blandt bier, der er let genkendelige, almindelig udbredte i området, tilhører så mange forskellige bi-slægter som muligt og har en interessant biologi.

Nogle af disse arter er tidligere populariseret via Tidskrift for Biavl. Artiklerne om dem kan takket være forfatternes og Danmarks Biavler­forenings generøsitet læses på vores website. Det gælder: Havemaskebi (Hylaeus communis), rødpelset jordbi (Andrena fulva), bronzevejbi (Halictus tumulorum), pragtbuksebi (Dasypoda hirtipes), rød murerbi (Osmia bicornis) og havehumle (Bombus hortorum).

På siderne 51-73 i rapporten finder du omtalt yderligere 13 ­arter, der også egner sig fortrinligt til formidling.

Kilde: Madsen & Rasmussen, 2020 & Vordingborg Kommune, 2017

Læs også:

 

Oprettet den 10. februar 2021

Etiket: , , ,