Bi-diversitet for alle

Anmeldelse af hæftet “Vilde bier”

Årets første nummer af Natur og Museum, som udkom i starten af marts, handler om Danmarks vilde bier, navnlig de mange enlige bier, der findes i Danmark.

Henning Bang Madsen & Yoko Luise Dupont (2013): Vilde bier. Natur og Museum, 52. årg., nr. 1., 36 s., 60 kr.

Henning Bang Madsen og Yoko Luise Dupont, som begge er eksperter på området, har tidligere skrevet hæftet “Humlebier” (Natur og Museum, 1/2010). I det aktuelle hæfte valgte de derfor at fokusere på de enlige bier, der nærmest er ukendte for det danske publikum.

250 arter af enlige bier udgør da også størsteparten af de samtlige 280 biarter (note 1 & 3) registreret i Danmark, og de er meget forskellige, hvad angår deres udseende og levemåde.

Blåhat­jordbi Andrena hattorfiana. Foto: © Morten D. D. Hansen

Blåhat­jordbi Andrena hattorfiana er i tilbagegang, fordi værtsplanten blåhat er blevet mere fåtallig. Foto: © Morten D. D. Hansen


Modsat felthåndbøger, hvor vægten lægges næsten udelukkende på kendetegn og arts­beskrivelser, byder størsteparten af hæftet på en grundig indføring i de mange aspekter af biernes liv, før det slutter med en gennemgang af Danmarks bier.

Efter en kort introduktion til biernes systematik og forvekslings­muligheder kan vi således fordybe os i de enlige biers livscyklus, redebygning, proviantering, blomster­tilpasning og -specialisering, enlig og social levevis, snyltere, parasitiske bier samt biernes tilbagegang.

Hver af de seks familier repræsenteret i Danmark introduceres med en kort be­skrivelse, efterfulgt af en gennemgang af alle tilhørende slægter, hvor læseren introduceres til mange arter med interessant biologi, som f.eks. oliebierne Macropis europaea og M. fulvipes.

Vi får eksempler på de almindeligste, let genkendelige arter, samt nogle arter, der ikke er registret i den senere tid og derfor måske uddøde i Danmark, som f.eks. skægbien Rophites quinque­spinosus, som ikke er set i landet de seneste hundrede år.

Filtbien Epolus cruciger på harekløver. Foto: © Morten D. D. Hansen

Filtbien Epolus cruciger på harekløver. Foto: © Morten D. D. Hansen


Hæftet udpeger også nye arter, der tidligere havde sin udbredelse syd for Danmark, som f.eks. rødpelset jordbi Andrena fulva og blodbierne Sphecodes albilabris og S. niger. For ikke at nævne den senest opdagede pragtbi Epeoloides coecutiens.

Undervejs får vi mange nyttige fakta relateret til beskyttelse af bier (samt ind­samlings­tips for den entomologisk interesserede læser), som flyveperiode, fødekilder og karakteristiske levesteder for de omtalte arter. Alt sammen krydret med fine farvefotos.

Hæftet slutter med nogle velvalgte forslag til videre læsning og en meget informativ tabel (der også fungerer som indeks) over alle danske bislægter (note 1 & 3).

Forfatternes mål med “Vilde bier” er at give læseren et indblik i denne store diversitet af arter og deres fascinerende levevis, hvilket er lykkedes i aller­højeste grad!

Høstbien Melitta Haemorrhoidalis, han. Foto: © Morten D. D. Hansen

Han af rødhalet høstbi Melitta haemorroidalis i katost med tydelige nektarspor. Arten samler pollen på klokkeblomster, men kan søge nektar på andre blomster. Foto: © Morten D. D. Hansen


Hæftet er velskrevet og fyldt med velforklarede, præcise begreber og et væld af interessante fakta. De mange interessante detaljer og flotte farvefotos, der er strøet med let hånd over de 36 sider, gør at hæftet forbliver spændende og sikkert vil blive taget ned fra bogreolen mange gange i løbet af sæsonen.

“Vilde bier” kan på det varmeste anbefales til alle naturinteresserede. Også til biavlere, der tit glemmer, at ved siden af honningbien vrimler det med andre biarter, som er med til at holde Danmarks natur og haver blomstrende.

Noter:

  1. Hæftet omtaler de 279 biarter, der var registreret i Danmark på udgivelses­dagen. Siden kunne endnu en ny art, murerbien Osmia cornuta, føjes til. Vores oversigt over danske bi-slægter viser antallet af arter kendt fra Danmark på nuværende tidspunkt. Du finder tabellen på siden Danmarks bifauna – oversigt under menu­punktet Danmarks bier.
  2. Anmeldelsen blev også bragt i Praktisk Økologi nr. 4/2013, hvor den kan læses på side 26. Tak til redaktøren af tidsskriftet for en pdf-kopi af anmeldelsen.
  3. Anmeldelsen af hæftet fra Natur & Museum er skrevet i april 2013. Siden hen er antallet er biarter registreret i Danmark kommet op på 292 [december 2018]. Se siden Bier, der er nye for Danmark for oversigt over, hvilke arter der siden hen er tilføjet til den danske register over biarter.
Etiket: , , , ,