Kategori: Beskyttelse og forvaltning

Andre anbefalinger fra idékataloget

For hurtigst muligt at forbedre vilkårene for vilde bier og andre bestøvende insekter anbefaler idé­kataloget fra Sydfyn, at viden om vilde bestøvere og om tiltag, der vil være dem til gavn, formidles bredt via pjecer og kurser og indarbejdes i plejemanualer for forskellige naturtyper og habitater, samt i vejledninger til lodsejerne.

Opfodring til politisk initiativ

Model

Idé­kataloget fra Sydfyn opfordrer her for­valtere og administratorer af vores natur­områder til at tage initiativ og øve indflydelse på politiske løsninger, der via ændringer af love og regler vil sikre bedre livsvilkår for både honning­bier og de mange arter af vildt­levende bier og andre bestøvere.

Bevaring og genopretning

Høslæt på engen. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

Erkendelsen af, at plante­diversiteten i de terrestriske natur­typer trues af manglende bestøvning, må føre til, at de bestøvende insekter udpeges som et særligt indsats­område i national­parker. Idé­kataloget fra Sydfyn giver her bud på bevarings- og gen­opretnings­tiltag for at øge bestande af vilde bestøvere.

Idékatalog fra Sydfyn

Mælkekvæg på Lyø. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

Natur­gruppen ved national­park­undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav har arbejdet med at udpege og beskrive de vigtigste indsats­områder inden for naturforvaltningen, såfremt der etableres en nationalpark. Men kan vi i dag overhoved sikre en varieret natur uden at beskytte de bestøvende insekter? Og har vi viden og overblik?

Den Internationale Handlingsplan for Bestøvere

Den Internationale Handlingsplan for Bestøvere fra 1998, også kendt som São Paulo Erklæringen, indeholder en lang liste af tiltag for beskyttelse af bestøvere samt en bæredygtig udnyttelse af vore bestøverressourcer i landbruget og de tilknyttede økosystemer.

Hvor findes barrierer for beskyttelsen?

Generationer igennem blev bestøvningen betragtet som et naturligt gode, men sikkerheden for, at naturen selv klarer opgaven er ikke længere til stede. Landbruget viser dog fortsat ikke den store interesse i beskyttelsen af bier og andre bestøvende insekter. Samtidigt er de vilde bestøvere, inklusive bier, ret dårligt undersøgt og data ligger meget spredt.

Top